Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 13 от 29.05.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 от 29.05.2013 г.

Протокол № 13 – 2012/2013 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 29.05.2013 г.

 

Днес, 29.05.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Николай Павлов – служебен ангажимент.

Дневен ред:

  1. Нови учебни програми за бакалаври.
  2. Разпределение на часовете за 2013/14 уч. год.
  3. Разни

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет реши да се прехвърлят часовете по „Информатика 1” (първи курс, втори семестър) и „Информатика 2” (втори курс, първи семестър) в специалност „Физика и математика” на Физически факултет, водени до момента от катедра „Компютърни технологии”, на катедра „Компютърна информатика”.
  2. Катедреният съвет упълномощава ръководителя и секретаря на катедра „Компютърни технологии” да направят консултация и да се прехвърлят временно часове, водени до момента от катедра „Компютърни технологии”, на катедра „Компютърна информатика”.
  3. Катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да прекъсне докторантурата на Боряна Любомирова Игнатова, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, за срок от 8 (осем) месеца по семейни причини, считано от 01.07.2013 г.

 

 

 

29.05.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                              /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ