Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 36 / 15.05.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 36 / 15.05.2013

ПРОТОКОЛ № 36/ 15.05.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 15.05.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Разширен декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане на точките от дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следната промяна на дневния ред за ФС на ФМИ:

 • Име на факултета.
 • Учебни.
 • Докторанти.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие  следните подточки към точка 4-та от дневния ред на ФС:

 • съобщение за избираемите дисциплини през Есенния триместър на учебната 2013/2014  – в срок до 20.05.2013 г.  предложения от рък.  катедри;
 • съобщение за изпитната сесия за В триместър – в срок до 20.05.2013 г.
 •  комисия за признаване на диплома;
 •  конкурси за „главен асистент”;
 •  конкурс за „административен секретар”;
 • правила за ДТВ.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: съгласно чл. 52, ал. 2 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски да бъде утвърдена следната комисия във връзка с признаването на диплома за придобита образователна и научна степен „доктор” в чужбина:
Председател:  Доц. д-р Евгения Ангелова Делчева
Членове: Проф. д-р Антон Илиев Илиев; Доц. д-р Анна Атанасова Малинова.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие и предлага на ФС да утвърди актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година на следните специалности към Факултета по математика и информатика;

 • „Информатика” (редовно и задочно обучение);
 •  „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение);
 •  „Софтуерни технологии и дизайн” (редовно и задочно обучение);
 •  „Бизнес математика” (редовно обучение).

2) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Информатика” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:
   а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
   б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
   в) 2010/2011 година (от ІV курс).
3) Актуализирани учебни планове за ОКС „Бакалавър” за спец. „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно обучение) за започналите обучението в тази специалност през:
   а) учебната 2012/2013 година (от ІІ курс);
   б) 2011/2012 година (от ІІІ курс);
   в) 2010/2011 година (от ІV курс).

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие разпределението на дисциплините по катедри за приетите нови учебни планове по направления: 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение до ФС: в срок до 03.06.2013 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на проф. Антон Илиев, проверени от тях, актуализирани справки за „точки наука”, актуализиран файл за акредитация с придружаващия го екселски файл на всички щатни преподаватели и докторанти от поверената им катедра (критериите са изпратени на 07.05.2013 г.).

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие следното предложение до ФС: във връзка с постъпило искане по имейл чрез Бояна Бонева и Весела Казашка за попълване на Индивидуални планове за научноизследователската дейност от преподавателите във ФМИ при ПУ да се поставят следните въпроси: гласувано ли е решение от Академичния съвет на ПУ за приемане и отчитане на Индивидуални планове за научноизследователската дейност от членовете на академичния състав на ПУ?; утвърдена ли е бланката, по която се иска в имейла да се попълни информацията?

РЕШЕНИЕ 8:  ДС прие следното предложение: във връзка с преназначаването на Константина Иванова на мястото на пенсионираната Ненка Трайкова,, да се проведе конкурс за административен секретар на освободеното място със същите изисквания.

РЕШЕНИЕ 9:  ДС прие следните предложения до ФС: всички преподаватели да съдействат за анкетирането на студентите по специалности, което ще се проведе от 15 май 2013 г. до 30 май 2013 г.; ръководителите на катедри да съдействат за попълването на анкетни карти по проекта „Създаване на център на технологичен трансфер по програма – конкурентна способност”, с цел създаване на база данни, от която да се ползват компетенциите на висококвалифицирани математици и информатици; да се съдейства на Живко Георгиев, студент-инвалид от І курс, специалност „Информатика”, като се изпращат необходимите материали и да се изпитва по интернет.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: във връзка с публикувана статия във вестник „Марица” на 15.05.2013 г. за прием по три нови специалности „Физика и астрономия”, „Физика с английски” и „Физика и информатика”да се постави въпрос и разясни - съществува ли специалност „Физика и информатика”, тъй като никой от ръководството и членовете на ФС не е уведомен за създаването, приема и разпределението на часовете по тази специалност.

РЕШЕНИЕ 11: ДС прие: в срок до 4 юни 2013 г. (вторник) ръководителите на катедри да изготвят и изпратят в Деканата разпределението на часовете за учебната 2013/2014 година, като се използва миналогодишния файл; за следващия ФС ръководителите на катедри да изпратят учебните програми на дисциплините, за които отговаря катедрата, като освен знания и умения да има и компетентности.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ