Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерни технологии и дизайн (старо)    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (старо)
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 23/ 22.04.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(проф. д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 19 / 17.04.2013
   


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

 • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър",  "магистър" и "специалист" от 2002 г., и е в съответствие с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на  кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръководителите на  катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по катедри, приет е от Факултетния съвет и е утвърден от Академичния съвет.
 • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен, Зимен и Пролетен). 
 • Аудиторната заетост през всеки триместър за редовна форма на обучение е в рамките на 10 седмици, а за задочната форма на обучение - в рамките на 3 седмици.
 • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за специалността.  Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него област  по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания  в различни области като: математиката, икономиката, правото, бизнеса, психологията,  философията, езиковото обучение и други.
 • Ако студент е положил изпити по повече избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и  дисциплини, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга  специалност на ФМИ на ПУ (или на друг факултет или друг университет, ако студентът се  е прехвърлил), както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
 • Обучението завършва с писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. 
 • Оценяването по дадена дисциплина се извършва на изпитните сесии след всеки триместър  или с текуща оценка по време на триместъра.
 • Дисциплината Спорт е факултативна дисциплина. Кредити от Спорт се получават, ако студентът има оценка. В противен случай тези  кредити могат да се набавят от други факултативни или от допълнителни избираеми дисциплини.
 • 1 ECTS кредит отговаря на около 22½ астрономически часа студентска натовареност (= 30 учебни часа студентска натовареност: аудиторна + извънаудиторна).
 • Дисциплината “Обзорни лекции” е факултативна.
 • Сравнение на традиционните и ECTS оценки 
Традиционна оценка ECTS оценка
цифрова словесна буквена словесна
6 ОТЛИЧЕН A EXCELLENT
5 МНОГО ДОБЪР B VERY GOOD
4 ДОБЪР C GOOD
3 СРЕДЕН D SATISFACTORY
3 СРЕДЕН E SUFFICIENT
2,5 СЛАБ FX FAIL
2 СЛАБ F FAIL

 

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 630 260 26 150 15 220 22 1210 1840 62        
Есенен триместър 220 90 9 70 7 60 6 420 640 22        
Линейна алгебра и аналитична геометрия 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Увод в програмирането (С#) 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Увод в информационните технологии 60 30 3 0 0 30 3 100 160 6 ТО 1 Е 1
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 - 1 Е 1
Зимен триместър 210 80 8 60 6 70 7 420 630 21        
Информационни технологии в математиката 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 ТО 1 З 2
Създаване на ГПИ  (С#) 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 З 2
Основи на графичния дизайн 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 1 З 2
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 200 90 9 20 2 90 9 370 570 19        
Обектно-ориентирано програмиране  (С#) 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Увод в уеб програмирането 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Уеб дизайн 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 630 360 36 190 19 200 20 1230 1860 62        
Есенен триместър 220 120 12 60 6 80 8 410 630 21        
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Приложна математика 1 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 И 2 Е 4
Събитийно програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Избираема дисциплина   40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 220 120 12 90 9 50 5 410 630 21        
Софтуерни технологии 1 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 З 5
Администриране на динамични уеб системи 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 2 З 5
Геометричен дизайн 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
или практикум 0 0 40 4 0 0
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 190 120 12 40 4 70 7 410 600 20        
Програмиране на JAVA 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 П 6
Обработка на цифрови изображения 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 ТО 2 П 6
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум 0 0 40 4 0 0
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 540 310 31 200 20 150 15 1260 1800 60        
Есенен триместър 200 80 8 120 12 40 4 460 660 22        
Издателски системи 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 3 Е 7
Практика по специалността 80 0 0 80 8 0 0 160 240 8 ТО 3 Е 7
Създаване и обработка на видео и анимации 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 200 130 13 40 4 70 7 460 660 22        
Създаване и обработка на векторни изображения 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Софтуерни технологии 2 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 3 З 8
Компютърни мрежи и комуникации 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум 0 0 40 4 0 0
Пролетен триместър 140 100 10 40 4 40 4 340 480 16        
Дизайн на приложения за мобилни устройства 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 П 9
Програмиране на приложения за мобилни устройства 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум 0 0 40 4 0 0
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 480 330 33 190 19 80 8 1340 1820 60        
Есенен триместър 190 120 12 70 7 40 4 410 600 20        
Приложна математика 2 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 4 Е 10
Дизайн на 3D модели 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 4 Е 10
Електронна търговия 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум 0 0 40 4 0 0
Зимен триместър 190 150 15 40 4 40 4 440 630 21        
Информационни технологии в Интернет 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 З 11
Фреймуърк системи за уеб програмиране 50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум 0 0 40 4 0 0
Бизнес информационни системи 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Пролетен триместър 100 60 6 80 8 0 0 490 590 19        
Преддипломен стаж 40 0 0 40 4 0 0 110 150 5 ТО 4 П 12
Избираема дисциплина  40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум 0 0 40 4 0 0
Обзорни лекции 20 20 2 0 0 0 0              
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 320 10 И 4 П 12
ОБЩО 2280 1260 126 730 73 650 65 5040 7320 244        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ