Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Софтуерни технологии и дизайн (старо)    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (старо)
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН»

 

Специалността „Софтуерни технологии и дизайн” е от област на висше образование 4. Природнинауки, математика и ин­форматика по про­­фесионално направление 4.6. Информатика и компютърнинауки. Обучението по специалността за об­ра­зо­ва­телно­квалификационна сте­пен “Бака­ла­вър” имаредовна и задочна форма с продължителност 4 години. За­­­вършилите ба­ка­лав­ри по тази специалностпридобиват про­фесионална квалификация „Информатик“.

Обща характеристика на завършващите студенти. Специалността е предимно с приложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка за прилагане на съвременни софтуерни технологии в различни области на човешката дейност чрез задължителните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. Специалността набляга на уменията за изграждане на дизайн на различни видове компютърни приложения. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област на информатиката и информационните технологии, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Практиката по специалността и преддипломният стаж се провеждат в сътрудничество с авторитетните работодателски организации БАСКОМ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”. Те осигуряват необходимата подготовка на студентите за реализация на трудовия пазар. Завършилите специалността притежават базови познания по приложна математика, необходими за квалификацията им. Те имат задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на софтуерните технологии и графичен дизайн, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване, внедряване и използване на програмни продукти и информационни системи в различни сфери на икономиката и обществения живот. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда придобиване на основни технически умения за прилагане на информационни технологии в различни сфери от обществения живот. В процеса на обучение студентите придобиват и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима информация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно представяне и защита на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност. Разполагат и с практически умения да прилагат наученото по време на практиката и стажа в реални работни условия.

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бака­ла­вър­ска­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на съвременни софтуерни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в кино и видео индустрията, фотографията, типографията и други области на човешката дейност;
 • да прилага най-новите софтуерни технологии в различни сфери от обществения живот;
 • да използва апарата на приложната математика за създаване на формални модели в различни предметни области;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.
 • да показва задълбочени познания в изграждането на дизайна на различни видове компютърни приложения;
 • Наред с математическата и дигитална компетентности характерни за професионалното направление, всеки дипломиран студент тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­тности:
 • Способност за логическо мислене и моделиране.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Способност за прилагане на софтуерните технологии и графичния дизайн при създаването на компютърни анимации.
 • Познания по компютърна графика и графичен дизайн.
 • Познания за специфични програмни езици и софтуер.
 • Познания за уеб дизайн и програмиране в уеб среда.
 • Умения за професионално извършване на предпечатна подготовка.
 • Умения за комуникации на английски език.

 

Перспективи за реализация. Завършилите специалност „Софтуерни технологии и дизайн “ имат големи възможности за реализация навсякъде, където софтуерните технологии се използват като инструмент за получаване на практически резултати: в софтуерни фирми, фирми от кино и видео индустрията, рекламни агенции, печатници, в промишлеността, търговията, както и в научно-изследователски групи. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии”; придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

 

Условия за прием по специалността.Приемът за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ е въз основа на състезателен бал, който се образува по формулата 2 х И1 + 2 х О1 + О2 + О3, където:

И1 е оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература или кандидат­сту­дентски изпит (КСИ) по Български език;

О1 е оценката по Информационни технологии от дипломата за средно образование;

О2 е оценката по Информатика от дипломата за средно образование;

О3 е оценката по Математика от дипломата за средно образование.

Оценката от КСИ по Информатика може да замени всяка една от оценките О1 или О2.

Оценката от КСИ по Математика може да замени оценката О3.

Оценката, призната с протокол въз основа на регламента за прием на студенти за специалностите във ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, получили призови места на национални и регионални състезания по:

а) информатика и информационни технологии, може да замени всяка една от оценките О1 или О2;

б) математика и математическа лингвистика, може да замени оценката О3.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ