Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол № 7 - 12/13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 - 12/13

П Р О Т О К О Л   № 7 -  12/13

            Днес 17.04.2013г. (сряда) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, , гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. Емил Дойчев.

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство, доц. д-р Димчо Димов - платен отпуск

            ДНЕВЕН РЕД:

1.      Докторанти 

2.      Хонорувани преподаватели

3.      Разни

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред:

1. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Христо Бонев Христов през третата година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева за работата му в същия период.

2. КС предлага на ФС докторант Христо Бонев Христов да бъде атестиран с оценка ЗАДОВОЛИТЕЛНА за работата му през третата година от подготовката.

3. КС предлага на ФС докторант Христо Бонев Христов да бъде отчислен с право на защита считано от 1 март 20013г.

4. Катедреният съвет прие единодушно отчета за работата на докторант Радослав Радев Радев през втората година от подготовката и мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева за работата му в същия период.

5. КС предлага на ФС докторант Радослав Радев Радев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през втората година от подготовката.

По т.2 от дневния ред:

КС предлага на ФС да бъде избран като хоноруван асистент Нина Станчева Станчева – студентка 4 курс Информатика със 100 часа хорариум

17.04.2013

Протоколчик:                                                          Ръководител катедра:

       /гл. ас. д-р А. Стоянова-Дойчева/                                                /проф. д-р С. Стоянов/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ