Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 33 / 10.04.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 33 / 10.04.2013

ПРОТОКОЛ № 33 / 10.04.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 10.04.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Разширен декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане на дневния ред на ФС.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 17.04.2013 г.:

 1. Учебни.
 2. Акредитация.
 3. Докторанти.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Атестация.
 6. Утвърждаване избора на ръководител катедра „Софтуерни технологии”.
 7. Разни.
             

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението за създаване на нова бакалавърска специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ (редовно и задочно обучение); за следващия ДС да се обмисли технологията за прием.

 • актуализация на учебните планове на бакалавърските специалности.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 07.05.2013 г. (вторник) да постъпят в Деканата предложения (заглавие, анотация, лектори) за проект на нови учебни планове за специалностите във ФМИ; да се заложат часове за стажове и в другите специалности (по 1(един) триместър за 2 и 3 курс), както е в спец. „Математика и информатика”; предлагат се следните отговорници:

 • доц. Коста Гъров – за спец. „Математика и информатика”;
 • проф. Манчо Манев – за спец. „Математика”, „Приложна математика” и „Бизнес математика”;
 • проф. Антон Илиев  – за спец. „Информатика”;
 • доц. Христо Крушков – за спец. „Бизнес информационни технологии” и „Софтуерни технологии и дизайн”;

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: в срок до 03.06.2013 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на проф. Антон Илиев, проверени от тях, актуализирани справки за „точки наука”, актуализиран файл за акредитация с придружаващия го екселски файл на всички щатни преподаватели и докторанти от поверената им катедра (критериите ще бъдат изпратени от проф. Илиев до 07.05.2013 г.).
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: следващото заседание на ФС да бъде на 15.05.2013 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ