Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 32 / 20.03.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 32 / 20.03.2013

ПРОТОКОЛ № 32 / 20.03.2013 

От разширения декански съвет на факултета по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

            Днес, 20.03.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Разширен декански съвет на Факултета по математика и информатика.
            Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Димитър Мекеров, Председател на Контролния съвет на ПУ и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

            ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на дневния ред на ФС.
  2. Разни.

            РЕШЕНИЕ 1: ДС прие предложението: да се включат следните подточки към точка „Разни” от дневния ред за ФС на ФМИ на 20.03.2013 г.:

  • предложение за назначаване на академичната длъжност „асистент”;
  • предложение за Факултетна комисия за проектите към НПД при ПУ;
  • предложения за актуализация на ” Правилника за устройството и дейността на ПУ”;
  • предложения за кандидатстудентската кампания;
  • предложения от катедрите за наградата „Питагор”;
  • съобщение за предстоящата Промоция на ФМИ – 23.03.2013 г., Спортна зала на ПУ от 15:00 ч.;
  • поправки за избираеми дисциплини.

           РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението за създаване на нова катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на базата на съществуващите три катедри от направление 4.6. Информатика и компютърни науки – „Компютърна информатика”, „Компютърни техноло­гии” и „Компютърни системи”. За включване в състава на катедрата са дали съгласието си поне 7 (седем) преподаватели от изброените катедри, трима от които са хабилитирани.

            РЕШЕНИЕ 3:  ДС прие следното предложение: в срок до 15.04.2013 г. да се проведе заседание на новата катедра „Софтуерни технологии” и да се избере ръководител на катедрата. Този избор ще бъде утвърден на ФС на ФМИ на 17.04.2013 г.

            РЕШЕНИЕ 4:  ДС прие предложението: преподавателите, желаещи да се прехвърлят от една катедра в друга е необходимо да си подадат молби в Деканата до 10.04.2013 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ