Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 17    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 17

ПРОТОКОЛ № 17 / 08.04.2013 г.

Днес, 08.04.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Крушков, доц. Шкуртов, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Терзиева

Отсъстващи:

гл. ас. Георгиев (в отпуска), гл. ас. Крушкова, ас. Инджов (в болнични)

Дневен ред:
1.  Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторантката Станка Хаджиколева
2.  Докторанти
3.  Разни

Решения:
1.  По т. 1. се проведе предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Станка Иванова Хаджиколева – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика” на ФМИ, на тема „Моделиране и управление на методики за оценяване на качеството (с приложение в образователната система)”. КС прие, че представеният от докторант Станка Иванова Хаджиколева дисертационен труд е готов за защита пред научно жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

2.  По т. 1. КС предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Станка Иванова Хаджиколева следните потенциални членове:
- Проф. дмн. Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
- Доц. д-р Елена Петрова Сомова от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика;
- Доц. д-р Иван Колев Койчев от ФМИ на СУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика;
- Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
- Аврам Моис Ескенази от ИМИ – БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
-  (резервен член) Проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФИТ на ПУ, по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) и 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
-  (резервен член) Румен Кирилов Радев от ИМИ – БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

3.  КС предлага на ФС да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Станка Иванова Хаджиколева пред научното жури датата 17.06.2013 г.
Гласували: 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0.

4. По т. 2 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Габриела Георгиева Кирякова.
Гласували 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0

5. По т. 2 КС реши докторантката Габриела Георгиева Кирякова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката, поради това, че докторантката е извършила достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.
Гласували 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0

6. По т. 2 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Надежда Иванова Ангелова.
Гласували 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0

7. По т. 2 КС реши докторантката Надежда Иванова Ангелова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката, поради това, че докторантката е извършила достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.
Гласували 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0

8. По т. 2 КС прие годишния отчет за втората година от подготовката на редовния докторант към катедрата Ваня Емилова Лазарова.
Гласували 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0

9. По т. 2 КС реши докторантката Ваня Емилова Лазарова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката, поради това, че докторантката е извършила достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.
Гласували 11, За: 11, Против: 0, Въздържали се: 0

08.04.2013 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(гл. ас. Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ