Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 18 / 20.03.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18 / 20.03.2013

ПРОТОКОЛ № 18/20.03.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20 март 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на факултета по математика и информатика.

Присъстват: проф. дмн Снежана Георгиева Христова, проф. дмн Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Коста Андреев Гъров, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, док-т Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, Цветомир Иванов Андреев – студент, Орлин Атанасов Янакиев – студент, Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.

Отсъстващи: няма

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
 2. Докторанти.
 3. Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно) за Пролетния триместър на учебната 2012:2013 г.
 4. Обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор”.
 5. Избор на хонорувани преподаватели.
 6. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1.  ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (март 2012 – септември 2012 ).
2. ФС прие подготвените актуализирани и оформени учебни програми за 21 (двадесет и една) избираеми дисциплини за редовно обучение, 8 (осем) избираеми дисциплини за задочно обучение и 1 (една) факултативна дисциплина.
3. ФС прие Доклад-самооценка по професи­о­нално направление 1.3. "Педагогика на обучението по ..." за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.
4. ФС прие отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 г. и приемане на годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2013 г.
5. ФС прие отчета за третата година от подготовката на задочния докторант Елена Христова Тодорова, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Коста Гъров.
6. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Елена Христова Тодорова за работата си през третата година от подготовката.
7. ФС прие следните предложения от катедра „Компютърни технологии”: конкретизирания индивидуален учебен план за работа на задочния докторант Елена Христова Тодорова, съгласно чл. 24. (5), т. 3 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” и Заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” Р33-4254/07.11.2012 г. за трансформиране на докторантурата ừ от редовна в задочна форма; срок за завършване на докторантурата 01.03.2014 г., поради заемане на академичната длъжност „асистент” съгласно чл. 55. (2) от ПРАСПУ).
8. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
9. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Даниела Ваклушева Димитрова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за работата си през втората година от подготовката.
10. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Диляна Иванова Тоцева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев и проф. д-р Антон Илиев Илиев.
11. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Диляна Иванова Тоцева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” за работата си през втората година от подготовката.
12. ФС прие индивидуалния учебен план за работа за четирите години на подготовка на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии по: област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Асен Рахнев.
13. ФС прие индивидуалния учебен план за работа за четирите години на подготовка на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии по: област на висше образование 
1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Асен Рахнев.
14. ФС прие индивидуалния учебен план за работа за четирите години на подготовка на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по ...;
 докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител проф. д-р Асен Рахнев.
15. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Тодор Стоянов Костов, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Тотков.
16. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) докторант Тодор Стоянов Костов за работата си през първата година от подготовката.
17. ФС прие отчета за третата година от подготовката на гл.ас. Станка Иванова Хаджиколева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Тотков и проф. д-р Росица Донева.
18. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Станка Иванова Хаджиколева за работата си през третата година от подготовката.
19. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита докторант Станка Иванова Хаджиколева, считано от 01.04.2013 г.
20. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Радка Паскова Колева, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Кирил Коликов.
21. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Радка Паскова Колева за работата си през първата година от подготовката.
20. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Кирил Коликов.
21. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Стефан Илиев Божков за работата си през първата година от подготовката.
22. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева.
23. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Атанас Вълев Иванов за работата си през втората година от подготовката.
24. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл.ас. Иван Марков Димитров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов.
25. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Иван Марков Димитров за работата си през първата година от подготовката.
26. ФС прие отчета за първата година от подготовката на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Стоянов.
27. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Васил Георгиев Василев за работата си през първата година от подготовката.
28. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Гочева-Илиева.
29. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) докторант Христо Илиянов Лесев за работата си през втората година от подготовката.
30. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Христо Тошков Христов, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков.
31. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Христо Тошков Христов за работата си през третата година от подготовката.
32. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита Христо Тошков Христов, считано от 01.03.2013 година.
33. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Десислава Стоянова Войникова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева и доц. д-р инж. Илийчо Петков Илиев.
34. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Десислава Стоянова Войникова за работата си през третата година от подготовката.
35. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита Десислава Стоянова Войникова, считано от 01.03.2013 година.
36. ФС прие следното предложение: представеният от докторант Десислава Стоянова Войникова дисертационен труд на тема „Приложение на многомерни непараметрични статистически методи” е готов за защита пред Научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление
4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.
37. ФС прие отчета за третата година от подготовката на Муса Ибрахим Айети, задочен докторант (платено обучение) към катедра „Алгебра и геометрия”, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Георги Златанов Златанов.
38. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Муса Ибрахим Айети за работата си през третата година от подготовката.
39. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ да бъде отчислен от докторантура с право на защита Муса Ибрахим Айети, считано от 15.02.2013 година.
40. ФС прие следното предложение: представеният от докторант Муса Ибрахим Айети дисертационен труд на тема „Тройка композиции в четномерни пространства с афинна свързаност без торзия” е готов за защита пред Научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, докторска програма Геометрия и топология.
41. ФС прие представеният от гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” дисертационен труд, на тема „Модел за профилирано обучение по информатика и информационни технологии в гимназиален етап” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
42. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”: 

 • Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;
 • Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • (резервен член) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика и информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

43. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” пред научното жури да бъде на 29.05.2013 г.
44. ФС прие представеният от гл. ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” дисертационен труд, на тема „Методически инструментариум за формиране на знания и умения по Компютърни мрежи и комуникации” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.
45. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на гл. ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии”: 

 • Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;
 • Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението
  по ...
  ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • (резервен член) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика и информатика;
 • (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

46. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на гл. ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” пред научното жури да бъде на 29.05.2013 г.
47. ФС прие представеният от Муса Ибрахим Айети, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” дисертационен труд, на тема „Тройка композиции в четномерни пространства с афинна свързаност без торзия” да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на научната степен „доктор” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Геометрия и топология.
48. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Муса Ибрахим Айети, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”:

1) Проф. д.м.н. Грозьо Станилов Иванов – (пенсионер, СУ „Св. Климент Охридски”), област на висше образование 4. При­родни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геомет­рия и топология
2) Доц. д-р Георги Димитров Джелепов – (пенсионер, Аграрен университет – Пловдив);
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Гео­метрия и топология;
3)  Доц. д-р Иван Атанасов Бадев – от Технически университет – София, Филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;
4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топо­ло­гия;
4)  Проф. д-р Георги Златанов Златанов – пенсионер, ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
5) Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
6)  (резервен член) Доц. д-р Стефанка Денкова Стефанова – (пенсионер, Университет по хранителни технологии – Пловдив); област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и топология;
7)  (резервен член) Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и тополо­гия.

49. ФС прие следното предложение: защитата на дисертационния труд на Муса Ибрахим Айети, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” пред научното жури да бъде на 13.05.2013 г. от 14:00 ч.
50. ФС утвърди следните избираеми (23 редовно и 7 задочно) и факултативни дисциплини (4 редовно) за Пролетния триместър на учебната 2012/2013 година:

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Итерационни  методи за корени на полиноми, проф. Петко Пройнов, ас. Слав Чолаков;
 • Математически основи на автоматизираното управление, доц. Андрей Захариев, доц. Георги Костадинов,  доц. Атанаска Георгиева;
 • Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов;
 • Различни подходи в геометрията, доц. д-р Пенка Рангелова;
 • Приложение на алгебрата в електростатиката, доц. д-р Кирил Коликов, док-т Стефан Божков;
 • Приложение на математиката в икономиката, доц. д-р Костадин Грибачев;
 •  Системи уравнения, доц. Румяна Маврова;
 • Полиноми и алгебрични уравнения, проф. д.м.н. Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
 • Интерактивна математика, проф. д-р Снежана Гочева, док-т Десислава Войникова;
 • Графични стандарти (OpenGL), доц. д-р Димчо Димов и гл. ас. Александър Пенев;
 • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева;
 • Raytracing - Фотореалистични изображения, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев, док-т Христо Лесев;
 • Приложна финансова математика, проф. Николай Кюркчиев;
 • Компютърни презентации с LaTeX, доц. Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
 • Oracle Database Program with PL/SQL, проф. Станимир Стоянов,  гл. ас. Георги Чолаков;
 • Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи, гл. ас. д-р Петър Копанов;
 • Уикипедия и уики технологии, проф. Станимир Стоянов, докторант Вася Атанасова;
 • Практическо създаване на web апликации, доц. д-р Коста Гъров, инж. Стоян Черешаров;
 • Съвременни решения за виртуализация (Практикум), Цоло Цолов (сист. админ., УКЗ);
 • Защита на компютърни мрежи (Практикум), Еди Фесчиян (сист. админ., УКЗ);
 • Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници, доц. д-р Христо Крушков, док-т Христо Тошков;
 • Паралелни алгоритми, доц. д-р Тодор Гюров, доц. д-р Емануил Атанасов;

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Програмиране в среда Arduino, проф. д.м.н Георги Тотков, гл. ас. Светослав Енков;
 • Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев;
 • Въведение в биоинформатиката, проф. д-р Антон Илиев;
 • Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Атанаска Георгиева;
 • Компютърни презентации с LaTeX, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова;
 • Основи на РНР, доц. д-р Елена Сомова, докт. Йордан Енев;
 • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Избрани задачи от математически олимпиади, гл.ас.д-р Петър Копанов;
 • РНР за напреднали – част 3 (Практикум), Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
 • Руски език – част 3 (Практикум), гл.ас. Петранка Савова;
 • Говорна култура и делово общуване, гл.ас.д-р Маргарита Александрова (от ПФ на ПУ)

51. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година, Зимен и Пролетен триместър:

 • Проф. д-р Стоил Василев Миховски – 120 часа упражнения за четене на лекции по ИД „Приложна алгебра” през Зимния триместър, редовно обучение и изпитване на студенти – (с двоен хонорар – 11 лв.);
 • Иван Атанасов Гешев – 130 часа упражнения за водене на лекции по „Банково дело и банкови информационни системи” на 1 курс БИТ през Пролетния триместър;
 • Тодорка Петкова – 120 часа за водене на часове по „Банково дело и банкови информационни системи” на 1 курс БИТ през Пролетния триместър;
 • Десислав Вълков Десев (магистър) – 120 часа упражнения за водене на часове по „Основи на компютърната информатика”;
 • Йордан Божидаров Енев (магистър) – 180 часа упражнения за водене на ИД „Основи на РНР” и упражнения по „Езици за програмиране”;
 • Тодор Минков Рачовски (магистър) – 100 часа упражнения за водене на часове по „Езици за програмиране”;
 •  Ваня Емилова Лазарова (магистър) – 100 часа упражнения за водене на часове по „Обектно-ориентирано програмиране”.

52. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение: да бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор”, съгласно чл. 75 от ПРАС на ПУ по: област на висшето образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
53.  ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, магистър Емил Христов Дойчев на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, към катедра “Компютърни системи” на Факултета по математика и информатика, считано от 01.04.2013 г.
54.  ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, магистър Христо Тошков Христов на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, към катедра “Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика, считано от 01.04.2013 г.
55. ФС прие следния състав на  Факултетната комисия на ФМИ за проектите към НПД при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”:

 • Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов – председател;
 • Доц. д-р Люба Иванова Попова;
 • Доц. д-р Теменужка Пенева Пенева.

56. ФС прие следната структура на Редколегията на ПУ „Паисий Хилендарски”:
I. Редакционен борд

 • Главни редактори – проф. Антон Илиев, проф. Манчо Манев;
 • Почетен главен редактор – проф. Стоил Миховски;
 • Изпълнителен редактор – доц. Ангел Голев;
 • Технически асистенти – гл.ас.д-р Иван Шотлеков, гл.ас.д-р Кремена Стефанова; Димитър Стамов;

      II. Членове на борда – доц. Иван Ганчев, проф. Снежана Гочева-Илиева, проф. Степан Костадинов, проф. Асен Рахнев, доц. Теменужка Пенева, проф. Иван Попчев, проф. Станимир Стоянов, проф. Георги Тотков, доц. Боян Златанов.
57. ФС прие: в срок до 28.03.2013 г. (четвъртък) ръководителите на катедри да изпратят на имейла на проф. Антон Илиев предложения за промяна на Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
58. ФС прие: в срок до 17-04.2013 г.,  т. е. до следващото заседание на ФС ръководителите на катедри да предложат начини за обявяване на дати за поправителни изпити на избираемите дисциплини.
59. ФС прие: във връзка с подаването на информация към МОМН за регистъра на академичния състав на ВУ е необходимо, в срок до 01.04.2013 г. преподавателите (които не са попълнили през ноември 2012 г.) да попълнят във формата часовете на преподавателска заетост за учебната 2012/2013 г.
60. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” предложението за създаване на нова катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на базата на съществуващите три катедри от направление 4.6. Информатика и компютърни науки – „Компютърна информатика”, „Компютърни техноло­гии” и „Компютърни системи”. За включване в състава на катедрата са дали съгласието си поне 7 (седем) преподаватели от изброените катедри, трима от които са хабилитирани.
61. ФС прие: в срок до 15.04.2013 г. да се проведе заседание на новата катедра „Софтуерни технологии” и да се избере ръководител на катедрата. Този избор ще бъде утвърден на ФС на ФМИ на 17.04.2013 г.
62. ФС прие: преподавателите, желаещи да се прехвърлят от една катедра в друга е необходимо да си подадат молби в Деканата до 10.04.2013 г.
63. ФС прие: тържествената промоция на абсолвентите от Випуск 2012 г. ще се проведе на 23.03.2013 г. от 15:00 ч. в Спортната зала на ПУ.
64. Проф. Рахнев запозна членовете на Факултетния съвет с това, че на 19.02.2013 г. (вторник) е подписан договор с МОМН по проекта: Схема: № BG051PO001-3.1.07-0009; Договор: № Д01-3609/19.02.2013 г. „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020” и изискванията на трудовия пазар”. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ