Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 10 от 20.03.2013г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 от 20.03.2013г.

Протокол № 10 – 2012/2013 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 20.03.2013 г.

 

Днес, 20.03.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д‑р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Обсъждане на предложения за кандидатстудентската кампания.
 2. Актуализация на учебните програми към катедрата за избираемите дисциплини.
 3. Приключване на Б триместър и готовност за В триместър.
 4. Докторанти.
 5. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1.  Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (3) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Елена Христова Тодорова през третата година от подготовката (01.03.2012 г. – 01.03.2013 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Гъров.
 2. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема отчета за третата година от подготовката на докторант Елена Христова Тодорова, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Елена Христова Тодорова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5), т. 3 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага конкретизация на индивидуалния учебен план за работата на докторант Елена Христова Тодорова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии” (Заповед на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” Р33-4254/07.11.2012 г. за трансформиране на докторантурата от редовна в задочна форма със срок за завършване на докторантурата: 01.03.2014 г. поради заемане на академичната длъжност „асистент” съгласно чл. 55. (2) от ПРАСПУ).
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението за работата на докторант Даниела Ваклушева Димитрова през втората година от подготовката (01.04.2012 г. – 01.04.2013 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Коста Гъров.
 6. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторант Даниела Ваклушева Димитрова, съгласно мнението на научния ръководител.
 7. Катедреният съвет предлага докторант Даниела Ваклушева Димитрова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
 8.  Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Веселин Николаев Кюркчиев за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 9.  Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Валя Спасова Арнаудова за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 10. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Анатоли Веселинов Карабов за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.
 11. Катедреният съвет, съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44. (2) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и чл. 55. (2) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да одобри предложението да се назначи на академичната длъжност „асистент“ магистър Христо Тошков Христов по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии“ за срок от две години. 
 12. Катедреният съвет прие актуализираните учебни програми за избираемите  дисциплини „Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ”, „Алгоритми и програми в състезанията” и „Математически текстообработващи програми” за триместър Б от учебната 2012/2013 година. 

 

20.03.2013 г.                                                             Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                    Ръководител катедра:

                                                                                                     /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ