Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2013 Протокол №3 / 18.03.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №3 / 18.03.2013 г.

ПРОТОКОЛ №3/18.03.2013 г.

   Днес 18.03.2013 г. /понеделник/ от 14 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

   Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д.м.н Степан Костадинов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова
Отсъстват: няма 

Дневен ред:

  1. Приключване на Б триместър и готовност за В триместър.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

 
По точка 1
Обсъдена бе учебната дейност на катедрата през Б и I семестър. Отбелязано бе липсата на проблеми свързани с учебната дейност на катедрата през Б триместър и I семестър.
По точка 2
Обсъдено бе развитието на докторантите в катедрата.
По точка 3
Доц. А. Захариев предложи за одобрение следните учебни програми за избираеми дисциплини.

  1. Въведение в математиката на парите;
  2. Магията на простите числа;
  3. Математически основи на автоматизираното управление.

След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

 18.03.2013 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:  
  /доц. д-р А. Захариев/
 
Протоколчик:  
  /доц.  д-р  А. Георгиева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ