Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 16    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 16

ПРОТОКОЛ 16 / 19.03.2013 г.

Днес, 19.03.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:  
Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Крушков, доц. Шкуртов, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Терзиева

Отсъстващи:
гл. ас. Георгиев (в отпуска)

Дневен ред:
1.  Докторанти
2.  Разпределение на часовете за пролетет семестър
3.  Разни

Решения:
1. По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Станка Иванова Хаджиколева.
Гласували 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0

2. По т. 1 КС реши докторантката Станка Иванова Хаджиколева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката, поради това, че докторантката е извършила достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.
Гласували 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0

3.По т. 1 КС реши докторантката Станка Иванова Хаджиколева да бъде отчислена с право на защита.
Гласували 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0

4.  КС предлага на Факултетния съвет проекта за дисертационен труд на докторант Станка Иванова Хаджиколева на тема: „Моделиране и управление на методики за оценяване на качеството (с приложение в образователната система)” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика” при ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”.
Гласували 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0

5. По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Тодор Стоянов Костов. Гласували 12, За: 12, Против: 0, Въздържали се: 0

6. По т. 1 КС реши докторантът Тодор Стоянов Костов да бъде атестиран с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката, поради това, че докторантът е извършил достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС и годишният индивидуален план не изисква съществени корекции.
Гласували 12, За: 11, Против: 1, Въздържали се: 0

19.03.2013 г.

Ръководител на катедра:
(доц. д-р Е. Сомова)

Протоколирал:
(гл. ас. Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ