Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 9 от 27.02.2013г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 от 27.02.2013г.

Протокол № 9 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 27.02.2013 г.

Днес, 27.02.2013 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д‑р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Катедреният съвет е разширен:

  • съгласно заповед Р33-713/21.02.2013 г., според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" при ФМИ, на тема „Модел за профилирано обучение по информатика и информационни технологии в гимназиален етап", към състава на катедра „Компютърни технологии" се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор" и „доцент":

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направ­ление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика;

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

4) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  • съгласно заповед Р33-714/21.02.2013 г., според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" при ФМИ, на тема „Методически инструментариум за формиране на знания и умения по Компютърни мрежи и комуникации", към състава на катедра „Компютърни технологии" се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор" и „доцент":

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

2) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направ­ление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика;

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

4) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор" на Стефка Йорданова Анева.
  2. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор" на Генчо Димитров Стоицов.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

1. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Стефка Йорданова Анева дисертационен труд на тема „Модел за профилирано обучение по информатика и информационни технологии в гимназиален етап" е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор" по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма (научна специалност) Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Стефка Йорданова Анева:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

3) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;

4) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

5) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;

6) (резервен член) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика и информатика;

7) (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Стефка Йорданова Анева пред научното жури датата 29.05.2013 г.

4. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Генчо Димитров Стоицов дисертационен труд на тема „Методически инструментариум за формиране на знания и умения по Компютърни мрежи и комуникации" е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор" по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма (научна специалност) Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

5. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Генчо Димитров Стоицов:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Пе­да­гогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

3) Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по информатика;

4) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски", Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

5) Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;

6) (резервен член) Доц. д-р Ангел Илиев Ангелов – от ФМИ на СУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика и информатика;

7) (резервен член) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии.

6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Генчо Димитров Стоицов пред научното жури датата 29.05.2013 г.

27.02.2013 г.                                                                      Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                              /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                             Ръководител катедра:

                                                                                                                   /Доц. д-р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ