Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 13 / 27.02.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13 / 27.02.2013 г.

Протокол №13 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 27.02.2013 г.

Днес, 27.02.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Стефка Анева, ас. Кирина Бойкова, докторант Нина Иванова и докторант Христо Христов.

Отсъстващи: гл. ас. Ваня Иванова – в болнични.

Дневен ред:

  1. Докторанти. 
  2. Обявяване на конкурс за академична длъжност към катедра ОМИИТ.
  3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Христо Тошков Христов през третата година от подготовката (01.03.2012 г. - 28.02.2013 г.), предоставено от научния ръководител доц. д-р Христо Крушков.
  2. Катедреният съвет прие отчета за третата година от подготовката на докторант Христо Тошков Христов, съгласно мнението на научния ръководител.
  3. Катедреният съвет предлага докторантът Христо Тошков Христов да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
  4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Христо Тошков Христов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2013 г.
  5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „Професор”, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

27.02.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ