Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №14    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №14

ПРОТОКОЛ №14
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 15.02.2013 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, доц. д-р Пенка Рангелова, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

В съответствие със заповед №Р33-468/08.02.2013 на Ректора на ПУ участват еднократно с право на глас: проф. дмн Грозьо Станилов Иванов, проф. д-р Георги Златанов Златанов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов.

Отсъстват от членовете на КС: проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Кирил Коликов.

Освен това присъстват без право на глас: доц. д-р Бистра Царева и докторантът към катедрата Стефан Божков.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Муса Ибрахим Айети за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”.
 2. Други.

По точка 1.
Ръководителят на катедрата поясни процедурата по предварителното обсъждане на дисертационния труд.
На заседание на Катедрен съвет на 21.01.2013 (Протокол №12) проф. Златанов като научен ръководител предложи откриване на процедура по предварително обсъждане на дисертационния труд на докторанта Муса Ибрахим Айети, което да се проведе на 15.02. 2013 г. от 13:00 ч., като проектът за дисертация бе на разположение на желаещите да се запознаят с него в деканата 2 седмици предварително.
С цел по-голяма представителност на това обсъждане, съставът на КС е разширен еднократно със заповед на Ректора на ПУ (№Р33-468/08.02. 2013) по предложение на ръководителя на катедра с още 3 хабилитирани лица, специалисти в тематиката на дисертацията: проф. дмн Грозьо Станилов (пенсионер от катедра „Геометрия” на ФМИ при СУ), проф. д-р Георги Златанов (пенсионер от катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ при ПУ), доц. д-р Георги Костадинов (катедра „Математически анализ” на ФМИ при ПУ).
Съгласно Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и Регламента за придобиване на образователно-научната степен „доктор” на ФМИ ръководителят на катедрата даде думата за изложение на Муса Айети в рамките на 15 минути.
След изложението ръководителят на катедрата даде думата за обсъждане.

 • Проф. Златанов, научен ръководител на Муса Айети, запозна членовете на КС с научната и преподавателска дейност на докторанта, подчертавайки, че той е утвърден и изявен преподавател и автор на учебни пособия в страната си. Той запозна накратко членовете на КС със съдържанието и структурата на дисертационния труд на Муса Айети, който е посветен на локалната диференциална геометрия, и изказа задоволството си от работата и мотивацията на докторанта, както и от резултатите, получени от него. Проф. Златанов изрази мнение, че настоящата дисертация, особено последните й два параграфа, дават богата база за по-нататъшни изследвания в диференциалната и проективната геометрия.
 • Проф. Станилов коментира, че дисертацията продължава изследванията на Златанов, Царева, Норден и Тимофеев. Той смята, че дисертацията е самостоятелно оформена от докторанта и направи, по свои думи, дребни, несъществени бележки. Проф. Станилов подчерта, че цялостното му впечатление от дисертацията е положително, приносите в нея заслужават своето внимание и предложи да бъде взето решение за откриване на процедура по защита.
 • Проф. Манев прочете постъпило писмено мнение от доц. Коликов. Според него изследванията са разнообразни и задълбочени. Прави му впечатление обстойното изследване на специалните тройки композиции с общо базово многообразие в параграф 4. Доц. Коликов изразява положителното си становище по дисертацията.
 • Доц. Костадинов отбеляза, че работата е много богата по съдържание и написана на коректен математически език. Неговото впечатление от дисертацията е много добро. Доц. Костадинов помоли Муса Айети да посочи инвариантните характеристики на пространствата със специални композиции. Муса Айети показа таблицата от дисертацията, съдържаща въпросните характеристики. Доц. Костадинов остана доволен от отговора.
 • Доц. Царева прочете становището си, в което изразява очакванията си за успешна защита, основаващи се на качествата на дисертационния труд и CV-то на докторанта. Изследванията на дисертацията на Муса Айети касаят локалната теория на композициите в четномерни пространства със симетрична афинна свързаност и удовлетворяват всички изисквания, за да бъде допуснат докторанта до защита. Освен това, Муса Айети e гимназиален учител с богат педагогически опит, подготвящ ученици за олимпиади.
  Поради изчерпване на изказванията ръководителят на катедрата предложи да се вземат следните решения.

Решения:

 1. КС приема положително решение за готовност за защита на дисертационния труд на Муса Ибрахим Айети и предлага на ФС да открие процедура по защита пред научно жури.
 2. КС предлага следния разширен състав на научно жури (основни и резервни членове), както и дата на защитата 13.05.2013 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ФМИ.

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. дмн Грозьо Станилов Иванов – пенсионер, СУ „Св. Климент Охридски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология”;
 2. Доц. д-р Георги Димитров Джелепов – пенсионер, Аграрен университет – Пловдив; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология”;
 3. Доц. д-р Иван Атанасов Бадев – Технически университет – София, Филиал Пловдив, 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология”.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Георги Златанов Златанов – пенсионер, ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология” – научен ръководител;
 2. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология”.

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Стефанка Денкова Стефанова – пенсионер, Университет по хранителни технологии – Пловдив; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология” – външен;
 2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология” – вътрешен.

Решенията бяха гласувани и приети единодушно.

Ръководителят на катедрата прочете Отчет за изпълнението на индивидуалния учебен план през третата година на обучението на докторанта Муса Ибрахим Айети.
Проф. Златанов като научен ръководител на докторанта прочете Писмено мнение за работата му през този период.
Проф. Манев отбеляза, че членовете на катедрата не познават докторанта Муса Айети и не са запознати с работите му. Преди повече от три месеца при гласуване на годишния му отчет той беше поканен от КС (Решение 2 по т. 3А от Протокол №11/9.11.2012) да докладва до 2 месеца пред Научния семинар за резултатите си, но това не се случи по негова вина. Затова ръководителят на катедрата не вижда основание да се гласува отлична оценка на докторанта от КС и ще гласува с „въздържал се”.

3. Във връзка със завършването на обучението на докторанта КС взе следните

Решения:

 1. КС приема положително становище за изпълнението на индивидуалния учебен план през третата година на обучението на докторанта Муса Айети;
 2. КС приема предложение до ФС за атестационна оценка Отличен 6 на докторанта Муса Айети;
 3. КС предлага на ФС да бъде отчислена с право на защита докторанта Муса Айети.
  Решенията бяха гласувани, като 1. и 3. бяха приети единодушно, а 2. беше прието с 1 глас „въздържал се”.

По точка 2. Ръководителят на катедрата:
2а) Във връзка с изпитната сесия, ако членове на Катедрата имат служебна заетост в ПУ, да се впишат в определената тетрадка до 27.2.2013.
2б) Във връзка с изпитната сесия да се направят заявки за необходимите изпитни зали в предложената таблица;
2в) Редовните докторанти да представят годишните си отчети до 18.3.2013.
2г) Желаещи да участват в КСК 2013 – проф. Манев (само за юли), проф. Начев, доц. Грибачева (само за юни), доц. Рангелова, гл. ас. Градева, гл. ас. Епитропов, гл. ас. Теофилова.
2д) Заявки за Пролетната конференция на СМБ се подават до 6.3.2013 само от тези членове на СМБ, които са платили членския си внос;
2е) В промоцията на випуска на 23.3.2013 ще участват гл. ас. Градева, гл. ас. Докузова, гл. ас. Теофилова.
2ж) Приемат се предложения за учебни дисциплини от учебен план на спец. „Бизнес математика”;
2з) Приемат се предложения за членове на Редколегията на Научни трудове на ПУ;
2и) Открива се нова сесия на Фонд „Научни изследвания” към ПУ (вкл. за млади учени) със срок до 15.3.2013. Желаещи да участват във Факултетен проект с ръководител проф. Гочева са: проф. Манев, проф. Начев, гл. ас. Епитропов, гл. ас. Теофилова и докторантите Божков, Керанова, Колева;
2й) Предстои атестиране на гл. ас. Докузова и гл. ас. Теофилова;
2к) Катедрата приема избираема дисциплина „Полиноми и алгебрични уравнения” на проф. Начев и гл. ас. Епитропов за В триместър, редовно обучение.
2л) Приемат се предложения за ремонти и доставки на стоки и услуги до 21.2.2013;
2м) Предложения за допълване Правилника на ПУ се приемат до 6.3.2013.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ