Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 13

ПРОТОКОЛ 13 / 28.11.2012 г.

Днес, 28.11.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

    Присъстващи: 

Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Шкуртов, доц. Сомова, доц. Крушков, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов

    Отсъстващи:

гл. ас. Георгиев, гл. ас. Касъклиев

    Дневен ред:

  1. Избор на комисия за провеждане на изпит на докторанти.
  2. Разпределение на часовете за Зимен триместър.
  3. Разни.

Решения:

1. КС реши да се включи в дневния ред още една точка за разглеждане и прие актуализирания дневен ред:

  1. Избор на комисия за провеждане на изпит на докторанти.
  2. Разпределение на часовете за Зимен триместър.
  3. Атестиране на преподаватели от катедрата.
  4. Разни.

Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

2. По т. 1 КС избра комисия за провеждане на изпит на докторанти в състав:

доц. д-р Христо Крушков- председател

проф. дмн Георги Тотков

доц. д-р Елена Сомова

Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

3. По т. 3 КС прие за работата на гл. ас. Светослав Енков следните оценки:

- за учебна дейност- положителна

- за научна дейност- положителна

- за административна дейност- положителна

    Обща атестационна оценка- положителна

Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

4. По т. 3 КС прие за работата на гл. ас. Павлина Иванова следните оценки:

- за учебна дейност- положителна

- за научна дейност- положителна

- за административна дейност- положителна

Обща атестационна оценка- положителна

Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

5. По т. 3 КС прие за работата на гл. ас. Мариана Крушкова следните оценки:

- за учебна дейност- положителна

- за научна дейност- положителна

- за административна дейност- положителна

Обща атестационна оценка- положителна

Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

6. По т. 4 КС реши да предложи за член на комисията по наука във ФМИ проф. дмн Георги Тотков.

Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

7. По т. 4 КС реши да предложи да се обявят 5 места за докторанти- 3 за редовна и 2 за задочна докторантура.

Гласували 11, За:11, Против:0, Въздържали се:0

 

28.11.2012 г.                                                  

Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (гл. ас. Ю. Хоптериев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ