Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 12    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12

ПРОТОКОЛ 12 / 24.10.2012 г.

Днес, 24.10.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

    Присъстващи: 

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, проф. Донева, доц. Шкуртов, доц. Сомова, доц. Крушков, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов

    Отсъстващи: 

гл. ас. Георгиев

    Дневен ред:

  1. Отчет на ръководителя на катедрата.
  2. Избор на ръководител на катедрата.
  3. Разни.

    Решения:

1. По т. 1 КС прие отчета на ръководителя на катедрата проф. д-р Росица Донева.

 Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

 

2. По т. 1 КС освободи по нейно искане проф. д-р Росица Донева от длъжността ръководител на катедра „Компютърна информатика“.

 Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

 

3. По т. 2 КС избра комисия за подготовка и провеждане на избора в състав:

− проф. д.м.н. Георги Тотков- председател;

− проф. д-р Росица Донева;

− гл. ас. д-р Николай Касъклиев.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

 

4. По т. 2, при направени 2 (две) предложения за ръководител на катедрата− доц. д-р Елена Сомова и доц. д-р Владимир Шкуртов, КС избра с тайно гласуване доц. д-р Елена Сомова за ръководител на катедра „Компютърна информатика“.

Гласували 13, За доц. Сомова:7, За доц. Шкуртов:6

 

24.10.2012 г.                                              

Ръководител на катедра:

                                                                                                   (проф. д-р Р. Донева)

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (гл. ас. Ю. Хоптериев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ