Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 12 / 30.01.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 30.01.2013 г.

Протокол № 12 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 30.01.2013 г.

 Днес, 30.01.2013 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. Присъстваха следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, с които катедрения съвет е разширен със специална заповед № Р33-247/24.01.2013 г.  на Ректора на ПУ:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 4. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 5. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

и членовете на катедрата: доц. д-р Коста Гъров, проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, ас. Кирина Бойкова, докторант Нина Иванова, докторант Христо Христов, докторант Юлия Кръстева и докторант Диана Стефанова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Процедура за предварително обсъждане на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на докторант Юлия Дойчева Кръстева.
 2. Обявяване на конкурс за академичната длъжност "доцент" към катедра ОМИИТ.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Юлия Дойчева Кръстева през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова.
 2. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторанта Юлия Дойчева Кръстева съгласно мнението на научните ръководители.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Юлия Дойчева Кръстева да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Юлия Дойчева Кръстева да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 14.02.2013 г.
 5. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Юлия Дойчева Кръстева дисертационен труд на тема „Интеграционен модел за обучение по комбинаторика в училище” е готов за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.
 6. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Юлия Дойчева Кръстева:
   1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

   2) Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

   3) Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от  ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

   4) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

   5) Доц. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

   6) (резервен член) Доц. д-р Любен Борисов Портев – (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;

   7) (резервен член) Доц. д-р Георги Станчев Николов – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Методика на обучението по математика
 7. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Юлия Дойчева Кръстева пред научното жури датата 29.04.2013 г.
 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за  заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по математика към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 9. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди следната промяна на темата на дисертационен труд на Христо Тошков Христов (редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“) по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии,  от „Моделиране и генериране на софтуер за обучение“ дисертационната тема да бъде „Методика на преподаване на съвременни технологии за създаване на софтуер“.
 10. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 11. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, с научен ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 12. Катедреният съвет прие индивидуалния план за работа за четирите години на подготовка по докторантурата на Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев.

 

30.01.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ