Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2013 Протокол №2 / 06.02.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №2 / 06.02.2013 г.

ПРОТОКОЛ №2/06.02.2013 г.

   Днес 06.02.2013 г. /сряда/ от 13 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

   Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д.м.н Степан Костадинов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова
Отсъстват: няма 

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

По точка 1
Катедреният съвет разгледа отчета за работата по дисертационния труд за третата година от подготовката на докторанта Милена Димова Петкова и предоставеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
След обсъждане на представения отчет и мнение, доц. А. Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Милена Димова Петкова през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторанта Милена Димова Петкова съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Милена Димова Петкова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ докторанта Милена Димова Петкова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 13.03.2013 г.

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Катедреният съвет разгледа отчета за работата по дисертационния труд за третата година от подготовката на докторанта Милена Димова Петкова и предоставеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
След обсъждане на представения отчет и мнение, доц. А. Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Стоил Иванов Иванов през третата година от подготовката, предоставено от научния ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на докторанта Стоил Иванов Иванов съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторантът Стоил Иванов Иванов да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ докторанта Стоил Иванов Иванов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 13.03.2013 г.

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

Катедреният съвет разгледа индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата и програмата за изпит по специалността на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
След обсъждане, доц. А. Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет приема индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
 2. Катедреният съвет приема програмата за изпит по специалността на Мария Тонкова Василева, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2
Доц. А. Захариев предложи проф. д.м.н. Степан Костадинов, доц. д-р Боян Златанов и доц. д-р Теменужка Пенева да участват в редколегията на научните трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”. Проф. Степан Костадинов предложи и доц. Андрей Захариев да участва в редколегията на научните трудове на ПУ.
След проведено обсъждане направените предложения бяха подложени на гласуване.
Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.
Доц. А. Захариев предложи да бъде възстановен семинара „Математически анализ и приложения” като сбирките се провеждат всяка първа сряда от месеца от 13ч.
След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.
Гласували за - 12, против – 0, въздържали се- 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

 06.02.2013 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:  
  /доц. д-р А. Захариев/
Протоколчик:  
  /доц.  д-р  А. Георгиева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ