Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2012 Протокол № 2/12-13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2/12-13

Протокол № 2 /12-13


Днес 28.11.2012 г. (четвъртък) се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”. 


Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов , ас. Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев,.


Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск, гл.ас. Станка Хаджиколева – в майчинство, ас. Емил Дойчев - болничен.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 
По т.1 от дневния ред катедреният съвет предлага на Факултетния съвет:

1. Комисия за приемане на документи на докторанти в следния състав:

  • Доц. д-р Христо Крушков
  • Доц. д-р Владимир Шкуртов
  • Проф. Станимир Стоянов

 2. Комисия за провеждане на конкурс за докторанти в следния състав:

  • Доц. д-р Христо Крушков
  • Доц. д-р Владимир Шкуртов
  • Проф. Станимир Стоянов

3. Да бъдат планирани 4-ри места за редовни докторантури по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма : Информатика.

 

28.11.2012 г.                                   Ръководител катедра:  Проф. д-р С. Стоянов………………………

Гр. Хисар                                        Протоколчик:  гл. ас. д-р А. Стоянова…………………………............

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ