Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 7 от 30.01.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 от 30.01.2013 г.

Протокол № 7 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 30.01.2013 г.

 

Днес, 30.01.2013 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д‑р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Катедреният съвет е разширен съгласно заповед Р33-246/24.01.2013 г., според която във връзка с провеждането на процедура за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова към състава на катедра „Компютърни технологии” се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор” и „доцент”:

  1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по математика;
  2. Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране във физиката);
  3. Доц. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... ; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на проект на дисертационен труд за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет прие, че материалът е достатъчен за зачисляване на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по информационни технологии.
  2. Катедреният съвет прие за тема на дисертационния труд на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова: „Интензификация на процесите на изпитване и оценяване по английски език с помощта на ИТ “.
  3. Катедреният съвет избра за научни ръководители на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова:  проф. д‑р Асен Кънчев Рахнев и проф. д‑р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

 

30.01.2013 г.                                                                                 Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                /Аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                                       Ръководител катедра:

                                                                                                                                       /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ