Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 11 / 15.01.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11 / 15.01.2013 г.

Протокол № 11 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 15.01.2013 г.

 Днес, 15.01.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, докторант Нина Иванова и докторант Христо Христов.

Отсъстващи: ас. Кирина Бойкова.

Дневен ред:

  1. Докторанти. 
  2. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ и прие за тема на дисертационния труд: „Приложение на информационни технологии за повишаване на ефективността на обучението по математика“.
  2. Катедреният съвет избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ и прие за тема на дисертационния труд: „Основни учебни дейности при подготовката на ученици до 5. клас за участие в олимпиади и състезания по информатика и информационни технологии“.
  3. Катедреният съвет избра проф. дпн Васил Борисов Милушев за научен ръководител на Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ и прие за тема на дисертационния труд: „Създаване на интерес към обучението по математика у ученици с различен етнос“.
  4. Катедреният съвет гласува и определи изпитът за докторантски минимум на Диана Руменова Стефанова да бъде проведен на 30.01.2013 г. от 9.00 часа в 341 каб., с комисия в състав -  председател: доц. Коста Гъров – от ФМИ на ПУ и членове: проф. д.п.н. Васил Милушев – от ФМИ на ПУ, проф. д.п.н. Сава Гроздев – от ИМИ на БАН, доц. д-р Румяна Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер).
  5. Катедреният съвет гласува и определи процедурата за предварително обсъждане на дисертационния труд на Юлия Дойчева Кръстева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии") да се проведе на разширен катедрен съвет на 30.01.2013 г.


15.01.2013 г.                                                                                      Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                            /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                           Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ