Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 6 от 16.01.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 от 16.01.2013 г.

Протокол № 6 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 16.01.2013 г.

 

Днес, 16.01.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев,  проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д‑р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Чавдар Петров Кулин – проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева. 
 2.  Предлага на Факултетния съвет следната тема на дисертационния труд на докторант Чавдар Петров Кулин:Бизнес интелиджънс при оценяване на образователния продукт от бизнеса”.  
 3. Предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Веселин Николаев Кюркчиев – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.
 4.  Предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Валя Спасова Арнаудова – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев. 
 5. Предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Анатоли Веселинов Карабов – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.  
 6. Катедреният съвет, съгласно чл. 60. (1) и чл. 60. (2) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на състава на научното жури по обявения в ДВ бр. 91/20.11.2012 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика: 
 7. 1) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  2) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  3) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  4) Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  5) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова - от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  6) (резервен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  7) (резервен член) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 8. Катедреният съвет, съгласно чл. 60. (1) и чл. 60. (2) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на състава на научното жури по обявения в ДВ бр. 91/20.11.2012 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност: Информатика:

 9. 1) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  2) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  3) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  4) Доц. д-р Анна Атанасова Малинова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  5) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова - от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  6) (резервен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  7) (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 10. Катедреният съвет, съгласно Решение 9 на ФС от 13.07.2011 год., утвърждава предложен конспект за обявения в ДВ бр. 91/20.11.2012 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии“ за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика. 

 

16.01.2013 г.                                                                    Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                               /Аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                           Ръководител катедра:

                                                                                                                    /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ