Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 27 / 09.01.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 27 / 09.01.2013

ПРОТОКОЛ № 27 / 09.01.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 09.01.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  Обсъждане на дневния ред на ФС.
  2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 16.01.2013 г.:
1) Атестация.
2) Учебни.
3) Докторанти.
4) Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС приепроект за комисии за ДИ за учебната 2012/2013 година.

РЕШЕНИЕ 3: във връзка с изпратения за разглеждане проект на учебния курс за специалност „Физика с информационни технологии”, мнението на Деканското ръководство е, че предложения учебен план е коректен. ДС прие: да се изпрати писмо до Декана на Факултета по физика и инженерни технологии с молба, в срок до 15.01.2013 г. да се информира Деканското ръководство на ФМИ кои от учебните дисциплини, включени в учебния план ще бъдат водени от преподаватели от ФМИ.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следните предложения до ФС: да постъпи предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ” за:

  • прехвърляне на редовния докторант Лозанка Спиридонова Тренкова от катедра „Приложна математика и информатика”  в катедра „Математически анализ”;
  • нов научен ръководител на редовния докторант Лозанка Спиридонова Трен­кова, който да бъде избран на ФС на 16.01.2013 година.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение: разглеждането на постъпилата молба от Стела Глухчева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” за прекратяване на докторантурата се отлага за следващия ФС на 13.02.2013 г.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                       

09.01.2013 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ