Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Бизнес статистика с SPSS    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес статистика с SPSS
 Лектори  проф. д-р Снежана Гочева, док-т Атанас Иванов
Анотация

  Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

Съдържание
  1. Andy Field. Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock ‘n’ roll). 3rd ed., Sage publ., 2011.
  2. Wim Janssens et all. Marketing Research with SPSS, Prentice Hall, 2008.
  3. www.spss.com
  4. Манов, Арсо. Статистика със SPSS: Учебник за студенти, С., изд. Тракия-М, 2005.
  5. Харалампиев, Калоян. Работа с данни в SPSS. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2009.
  6. Харалампиев, Калоян. SPSS за напреднали. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, София, 2007.
  7. Кратко ръководство за работа с SPSS (превод), данни: http://ebox.nbu.bg/statmethods/ http://ebox.nbu.bg/statmethods/Base%20Guide/Bulgarian/SPSS.pdf
  8. Гочева, Снежана. Европейска виртуална лаборатория по математика (ЕВЛМ), Наръчник на студента: Глави 3,4,5: http://www.fmi-plovdiv.org/evlm/DBbg/studentbook/index.htm
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ