Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 15 / 12.12.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 15 / 12.12.2012

ПРОТОКОЛ № 15/12.12.2012 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

     Днес 12 декември 2012 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на факултета по математика и информатика.
      Присъстват: доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. 
д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Димитър Мекеров, проф.
д-р Петко Пройнов, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Снежана Гочева, проф.
д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Ася Стоянова, гл. ас. д-р Марта Теофилова;
ас. Елена Тодорова; Тодор Чаушев – ръководител звено УКЗ; докторантите – Десислава Войникова и Даниела, Димитрова; студентите - Цветомир Андреев и Орлин Янакиев.
      Отсъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Елена Сомова, доц. д-р Кирил Коликов


     ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докторанти.
 2. Избор на хонорувани преподаватели.
 3. Разни.


     РЕШЕНИЯ:
     1. ФС прие предложенията от катедрите за прием на докторанти във ФМИ през учебната 2013/2014 година: (виж Приложение 1).

     2. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: съгласно чл. 26. (1) от ПРАСПУ да бъде възстановена докторантурата на Христо Илиянов Лесев, записан за редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” със Заповед на Ректора на ПУ „П. Хилендарски” Р33І392 от 17.02.2010 г. по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, научна специалност 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, прекъсната със Заповед на Ректора Р33-4617 от 21.12.2011 г., считано от 01.01.2013 год.

     3. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: съгласно чл. 26. (6) от ПРАСПУ, докторантурата на Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, да бъде прехвърлена към катедра „Компютърни системи”, считано от 01.01.2013 г.

     4. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърни технологии”: съгласно чл. 26. (6) от ПРАСПУ, научният ръководител на докторант Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, да бъде сменен с проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, считано от 01.01.2013 г.

     5. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 г.:

 • Лиляна Васкова Ванкова (студентка ІV к. ПМ, фак. № 0901391042) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Нина Станчева Станчева (студентка ІІІ к. И, фак. № 0901261013 – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по Вероятности и приложна статистика към катедра „Приложна математика и моделиране”;
 • Лозанка Спиридонова Тренкова (докторант) – с хорариеум 180 часа за водене на упражнения към катедра „Приложна математика и моделиране;
 • Васил Георгиев Василев (докторант) – с хорариум 100 часа упражнения към кат. „Компютърни системи”;
 • Мая Василева Стоева (магистър) – с хорариум 40 часа упражнения за успешно защитили 2- дипломанти на сесия през м. октомври 2012 г;
 • Диляна Иванова Тоцева - с хорариум 100 часа упражнения за успешно защитили 5- дипломанти на сесия през м. октомври 2012 г.


     6. ФС прие следното предложение: за ІV курс, спец. БИТ – групите за упражненията по дисциплината „Бизнес английски език” да са 3 (три) вместо 2 (две); студентите от
І курс, спец. БМ и спец. МИ за часовете по английски език през учебната 2012/2013 г. да бъдат разделени в две групи според степента на владеене на езика.

     7. ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на следните такси за допълнително записани квалификации при записана или завършена магистърска програма във ФМИ на ПУ:

 • Учител по информатика и информационни технологии (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили магистърска програма ОМУ във ФМИ на ПУ). Две такси по 225 лв.
 • Учител по математика (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили магистърска програма ОИИТУ 1 и 2 години във ФМИ на ПУ). Две такси по 225 лв.


    8. ФС прие и предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да признае на:

 1. Карин Балдауф – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 2. Петер Денк ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 3. Йоханнес Ганстер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 4. Александер Глюк – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 5. Мартин Келлермейер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 6. Мануел Криппнер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 7. Роланд Манседер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 8. Валтер Зоннбергер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 9. Михаел Заммер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 10. Деян Ткалчич – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 11. Андре Легенщайн-Беркембок – ОКС магистър по област на висше образование 9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.2. Военно дело;
 12. Мартин Шафенрад – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 13. Щефанд Виндхагер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 14. Йоханнес Ебнер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 15. Берит Зенгер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 16. Герхард Боигенцан – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 17. Детлеф Виммер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 18. Манфред Фишер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 19. Зигфрид Грилл – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 20. Валтер Хеиниш – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 21. Гералд Хенатбихлер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 22. Маркус Клаусмаир – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 23. Зигфрид Крише – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 24. Рудолф Робл – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 25. Херберт Вагнер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 26. Клаус Валденбергер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 27. Отто Катцграбер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 28. Бернхард Блахер – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление;
 29. Дирк Янсен – ОКС магистър по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.7. Администрация и управление.


    9. ФС прие предложението от катедра „Алгебра и геометрия” за следната промяна на състава на научното жури във връзка със защитата на дисертационния труд на Велика Николаева Кунева, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”: заменя външния член на научното жури проф. д-р Керопе Бартев Чакърян, поради неговата кончина с доц.
д-р Николай Лазаров Манев.

    10. ФС прие следното предложение от катедра „Алгебра и геометрия”: защитата на дисертационния труд на Велика Николаева Кунева, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” да се проведе на 10.01.2013 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Новата сграда на ПУ, вместо на 13.13.2012 г. от 13:00 ч.

    11. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърна информатика”: да бъде избран проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков в състава на Факултетната комисия по наука, поради напускането на проф. д-р Росица Желязкова Донева от ФМИ и съответно от ФКН.

    12. ФС прие комплекта актуализирани учебни програми за всички избираеми и факултативни дисциплини (практикуми), провеждащи се през Есенния триместър на учебната 2012/2013 година.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ