Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 5 от 12.12.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 от 12.12.2012 г.

Протокол № 5 – 2012/2013 

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 12.12.2012 г.

 

Днес, 12.12.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. Татяна Дичева, ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Николай Павлов – в платен отпуск, проф. д-р Асен Рахнев – по семейни причини, доц. д‑р Ангел Голев.

Дневен ред:

 1. Организация на учебния процес за Б триместър на 2012/2013 уч. година;
 2. Избор на комисии за провеждане на изпит на докторанти;
 3. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпила молба, съгласно чл. 26. (1) от ПРАСПУ, да бъде възстановена докторан­турата на Христо Илиянов Лесев, записан за редовен докторант към катедра „Компютърни технологии” със Заповед на Ректора на ПУ „П. Хилендарски” Р33-392 от 17.02.2010 г. по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, научна специалност 4.6. Информатика и компю­търни науки, докторска програма Информатика, прекъсната със Заповед на Ректора Р33-4617 от 21.12.2011 г., считано от 01.01.2013 г.
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпила молба, съгласно чл. 21. (6) от ПРАСПУ, докторан­турата на Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, да бъде прехвърлена към катедра „Компютърни системи”, считано от 01.01.2013 г.
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 21. (6) от ПРАСПУ, научният ръководител на докторант Христо Илиянов Лесев, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, да бъде сменен с проф. д-р Снежана Гочева-Илиева, считано от 01.01.2013 г.
 4. Катедреният съвет предлага на Декана, съгласно чл. 13. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидатите за докторанти по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, в следния състав:
  • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
  • Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова;
  • Проф. д-р Антон Илиев Илиев;
  • Доц. д-р Анна Атанасова Малинова.
 5. Катедреният съвет предлага на Декана, съгласно чл. 13. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидатите за докторанти по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … , докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, в следния състав:
  • Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
  • Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова;
  • Проф. д.м.н. Васил Борисов Милушев;
  • Доц. д-р Коста Андреев Гъров.
 6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6. (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра „Компютърни технологии” следните места за обучение на докторанти за 2014 г.:
 7. - по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информа­тика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика – редовна форма 3 места и задочна форма 1 място;

  -  по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – редовна форма 1 място и задочна форма 2 места.

 8. Катедреният съвет прие корекциите в разпределението на часовете през учебната 2012/2013 година.
 9. Катедреният съвет прие учебните програми за БИТ, 4 курс, за триместър A и учебните програми за всички избираеми дисциплини за триместър Б от учебната 2012/2013 година.
 10.  

  12.12.2012 г.                                                              Протоколчик:

  гр. Пловдив                                                                                                         /Аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                        Ръководител катедра:

                                                                                                                                /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ