Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 10 / 29.11.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 29.11.2012 г.

Протокол № 10 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 29.11.2012 г.

Днес, 29.11.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова, докторант Нина Иванова и докторант Христо Христов.

Отсъстващи: гл. ас. Стефка Анева – по семейни причини.

Дневен ред:

 1. Избор на комисия за провеждане на изпит на докторанти.
 2. Разпределение на часовете за Зимен триместър.
 3. Приемане на атестационна оценка. 
 4. Разни.

 РЕШЕНИЯ: 

 1. Предлага се следния състав на комисия за провеждане на изпит по специалността на кандидати за докторанти в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“:

                Председател:   Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
                Членове:            1. Проф. дпн Васил Стефанов Милушев
                                              2. Доц. д-р Коста Андреев Гъров
                                              3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова

 2. Катедреният съвет гласува единодушно и определи положителни атестационни оценки по трите основни показателя (учебна, научно-изследователска и административна и др. дейност) и обобщена положителна атестационна оценка на гл. ас. Стефка Йорданова Анева с препоръка през учебната 2012/2013 г. да защити успешно дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор”.  
 3. Заявяват се пред Факултетния съвет на ФМИ три докторантури, задочна форма на обучение, в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“, като едната докторантура е по докторска програма „Методика на обучението по математика”, а другите две са по докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“.
 4. Катедреният съвет взе решение да одобри учебната програма за факултативната дисциплина "Руски език".

 

29.11.2012 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. д-р Д. Бойкина/

                                                                                                                        Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ