Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 9 / 13.11.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 13.11.2012 г.

Протокол № 9 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 13.11.2012 г.

 Днес, 13.11.2012 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“. Присъстваха следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, с които катедрения съвет е разширен със специална заповед на Ректора на ПУ:        

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалнст Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 3. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 4. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

и членовете на катедрата: доц. д-р Коста Гъров, проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, ас. Кирина Бойкова и докторант Нина Иванова.

 Отсъстващи: няма.

Приет бе следният дневен ред:

 1. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
 2. Разни.

 РЕШЕНИЯ: 

 1. Материалът е достатъчен за зачисляване на Диана Руменова Стефанова в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“.
 2. Прие за тема на дисертационния труд на Диана Руменова Стефанова: „Формиране на математическа култура при билингви“;
 3. Избра за научни ръководители на Диана Руменова Стефанова: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова;
 4. Прие индивидуалния учебен план на Диана Руменова Стефанова за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпила молба от проф. дпн Васил Милушев, поради навършена пенсионна възраст, да бъде продължен трудовият му договор с 1 (една) година, считано от 14.01.2013 г. до 14.01.2014 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

 

13.11.2012 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                        Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ