Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 4 от 14.11.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 от 14.11.2012 г.

Протокол № 4 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 14.11.2012 г.

Днес, 14.11.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д‑р Ангел Голев, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. Татяна Дичева.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 20. (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски", както и чл. 15. (4) от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, да промени темата „Разработване на методически инструментариум за преподаване на „Компютърни мрежи и комуникации" в обучението по Информатика и Информационни технологии" на дисертационния труд на докторанта гл. ас. Генчо Димитров Стоицов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии", приета на ФС от 16.03.2011 г. (Протокол № 34), на следната тема: „Методически инструментариум за формиране на знания и умения по Компютърни мрежи и комуникации", считано от 14.11.2012 г.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да прекрати докторантурата на гл. ас. Татяна Недялкова Дичева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии", считано от 30.06.2012 г.
  3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да предложи на Ректора да не прекратява трудовия договор на проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, считано от 19.01.2013 г.

 

14.11.2012 г.                                                                                        Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                                 /Аc. д-р К. Стефанова/

                                                                                                                Ръководител катедра:

                                                                                                                                      /Доц. д-р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ