Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол №11    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №11

ПРОТОКОЛ №11
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 09.11.2012 г. от 12:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Иванка Градева, гл. ас. Йордан Епитропов.

Отсъстват членовете на КС: доц. д-р Кирил Коликов (по семейни причини), доц. д-р Пенка Рангелова (служебни ангажименти).

Освен това присъстват без право на глас докторантите към катедрата Стефан Божков, Радка Колева.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебна дейност. 
 2. Избор на научно жури. 
 3. Други.

По точка 1.

А) Ръководителят на катедрата напомни за предаването на индивидуалните планове.

Б) Ръководителят на катедрата уведоми за попълването на електронен формуляр за регистъра на преподавателите чрез сайта на ПУ. Срок: 18.11.2012 г.

В) Катедреният съвет прие единодушно предложение за нови избираеми дисциплини за Б триместър, редовно обучение: „Приложна алгебра” на проф. д-р С. Миховски и „При-ложения на алгебрични методи в елементарната математика” на проф. дмн Т. Моллов, като се запозна с предложените анотации и съдържание.

Г) Катедреният съвет прие единодушно предложението от доц. д-р Рангелова за учебна програма за избираемата дисциплина „Нестандартни математически задачи”. В тази връзка ръководителят на катедрата поясни, че учебните програми на провеждащите се избираеми дисциплини трябва да се актуализират по съответния образец.

Д) Ръководителят на катедрата поиска попълването на списък за необходимите зали за предстоящата изпитна сесия.

Е) Ръководителят на катедрата напомни за правилото изпитните протоколи да се връщат в Учебен отдел до 3 дни след датата на изпита и да се подписват само от лектора.

По точка 2.
Във връзка с откриването и провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в катедра „Алгебра и геометрия” на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, обявен в ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г., по област на висше образование 4. Природни науки, математика и инфор-матика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология, по предложение на Катедрения съвет (протокол №11/09.11.2012 г.), КС прие единодушно да се внесе за утвърждаване от Факултетния съвет следния състав на научно жури:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1.  Чл.-кор. проф. дмн Олег Кръстев Мушкаров – ИМИ на БАН, София; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”; 
 2. Проф. дмн Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”; 
 3.  Проф. дмн Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”; 
 4. Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – ИМИ на БАН; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”; 
 5. Доц. д-р Галя Василева Накова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”; 
 6. Доц. д-р Симеон Петров Замковой – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”; 

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Милен Йорданов Христов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – външен; 
 2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – вътрешен.

По точка 3.

А) Ръководителят на катедрата прочете годишния отчет на задочния докторант Муса Ибрахим Айети. Научният му ръководител проф. д-р Г. Златанов предлага отлична оценка за работата през годината. Проф. д-р Д. Мекеров изказа мнение, че отчетът е добър, но не може Катедрата да приеме отлична оценка, без да го е виждала и докторантът да е запознал членовете на катедрата с получените по дисертацията резултати. След гласуване Катедреният съвет взе следните решения:
1) Приема оценка “отличен” за годишния отчет на докторант Муса Ибрахим Айети
(5 гласа “за” и 4 гласа “против”);
2) Изисква докторант Муса Ибрахим Айети да докладва резултатите по дисертацията си на семинара на катедрата в срок до 2 месеца (единодушно).

Б) Ръководителят на катедрата съобщи, че се събират заявки за докторантури за 2013/14 уч. год. Да се подават на ръководителя на катедра със срок до 30 ноември 2012 г.

В) По молба на проф. дмн Нако Ангелов Начев бе прието единодушно предложение до ректора да не се прекратява трудовия договор на проф. Начев поради навършване на 68-годишна възраст следващия месец, тъй като на катедрата е необходим хабилитиран преподавател с неговата квалификация на професор и доктор на математическите науки по научната специалност „Алгебра и теория на числата”.

Г) Прието единодушно беше предложението на ръководителя на катедра за състав на комисия за конкурсен изпит по специалността за редовен докторант по „Геометрия и то-пология”: доц. д-р Манчо Христов Манев – председател, проф. д-р Димитър Георгиев Ме-керов и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – членове.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ