Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 8 / 25.10.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 25.10.2012 г.

Протокол №8 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 25.10.2012 г.

 Днес, 25.10.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, доц. Румяна Маврова, докторант Нина Иванова, докторант Христо Христов и ас. Кирина Бойкова.

Отсъстващи: доц. д-р Георги Николов.

Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни.

 РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпилата от докторанта молба, съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ да бъдат възстановени докторантските права на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра ОМИИТ, считано от 01.11.2012 г.
  2. Следващият катедрен съвет да се проведе на 13.11.2012 г. от 11 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ, на който ще бъде открита процедура по зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на Диана Руменова Стефанова по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“ към катедра „Обучение по матетатика, информатика и информационни технологии“.
  3. Катедреният съвет гласува и прие единодушно предложението за разширение на предстоящият катедрен съвет на 13.11.2012 г., съобразно което да бъдат включени към състава на катедрата следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:  проф. д.п.н. Сава Гроздев – от ИМИ на БАН, проф. д-р Асен Рахнев – от ФМИ на ПУ, доц. д-р Румяна Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер), доц. д-р Пенка Рангелова – от ФМИ на ПУ.
  4. Катедреният съвет гласува и прие доц. д-р Румяна Маврова да направи предварителен преглед на работата на Диана Руменова Стефанова.
  5. Катедреният съвет гласува и определи изпитът за докторантски минимум на Юлия Дойчева Кръстева да бъде проведен на 13.11.2012 г. от 8.30 часа в 341 каб., с комисия в състав -  председател: доц. Коста Гъров – от ФМИ на ПУ и членове: проф. д.п.н. Васил Милушев – от ФМИ на ПУ, проф. д.п.н. Сава Гроздев – от ИМИ на БАН, доц. д-р Румяна Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер).

 

25.10.2012 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                        Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ