Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 1 от 26.09.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 от 26.09.2012 г.

Протокол № 1 – 2012/2013

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 26.09.2012 г.

 

Днес, 26.09.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф.  д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Ангел Голев,  гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Христо Кискинов, ас. д-р Никола Вълчанов, ас. д-р Кремена Стефанова.

Отсъстващи: гл. ас. Татяна Дичева – в болнични.

Дневен ред: 

  1. Готовността за започване на учебния процес през 2012/13 учебна година.
  2. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да направи промяна в хорариума на дисциплината „Издателски системи” за БИТ, IV курс, пролетен триместър, от 40 часа лабораторни упражнения за редовно обучение на 20 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения и от 20 часа лабораторни упражнения за задочно обучение на 10 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за „главен асистент“, съгласно чл. 58. (1) от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика към катедра „Компютърни технологии“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник – 2 места.

 

 

26.09.2012 г.                                                                    Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                  /Ас. д-р К. Стефанова/

 

                                                                                          Ръководител катедра:

                                                                                                                        /Доц. д–р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ