Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърно право    English
Факултет по математика и информатика - Компютърно право
 Лектори  Тодор Мерджанов (прокурор – ВАП)
Анотация
  Компютърното право е съвкупност от правни норми, регулиращи обществените отношения, които възникват при използването на глобалната компютърна мрежа. Лекциите имат за цел да запознаят студентите с правното регулиране на интернет мрежата, елекронните документи и електронния подпис, както и проблемите свързани със защитата на интелектуална собственост, електронния обмен на информация, сключването на сделки по електронен път и компютърните престъпления.
Съдържание
 1. Компютърно право.
         Понятие;
         Компютърното право  като  правен отрасъл;
         Компютърното право - правната система на българското материално право.
 2. Източници на компютърното право.
         Международни норми, регулиращи компютърното право;
         Национално законодателство в областта на компютърното право;
         Законови и подзаконови източници.
 3. Правно регулиране на електронната търговия.
         Значение на електронната търговия;
         Необходимост от правно регулиране на електронната търговия и документооборота по  Интернет;
         Международни норми, регулиращи електронната търговия;
         Национално законодателство  в областта на електронната търговия.
 4. Информацията като обект на правото. 
         Информацията като обект на авторското право;
         Правна характеристика  на електронната информация;
         Охраняема (конфиденциална) информация;
         Електронната информация и интелектуална собственост.
 5. Електронно – цифрова програма на договора. Видове договори, които могат да се сключат по елекронвен път.
         Електронната сделка. Харектеристика;
         Видове договори;
         Предимства на договорите, сключвани по електронен път.
 6. Сключване на договори по електронен път.
         Общи изисквания при сключването на договорите;
         Оферта за сключване на договор;
         Приемане на офертата  (акцепт);
         Сключване на договора. Време и място на сключването;
         Особености при сключването на договорите по електронен път;
         Търговските договори, сключвани чрез Интернет.
 7. Компютърни престъпления.
         Международни правни норми;
         Нормативна уредба по Българското законодателство.
 8. Основни понятия при компютърните престъпления.
         Компютърна  система;
         Компютърна мрежа;
         Компютърна програма;
         Компютърни данни;
         Компютърен вирус;
         Порнографски материал.
 9. Компютърна измама. 
         Изпълнително деяние;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието.
 10. Копиране и  използване на данни от компютърната система без разрешение.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
 11. Престъпни посегателства срещу компютърни програми или данни.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
 12. Въвеждане на компютърни вируси.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
 13. Разпостраняване на пароли и кодове до компютърна система или компютърни данни.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
 14. Разпостраняване на пароли и кодове до компютърна система или компютърни данни.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
 15. Престъпление във връзка с електронния документ и електронния подпис.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
 16. Престъпление във връзка с електронния документ и електронния подпис.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
 17. Престъпление против интелектуалната собственост.
         Изпълнително деяние – основен състав;
         Обект на деянието;
         Субект на деянието;
         Квалифицирани състави.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ