Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 11    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11

ПРОТОКОЛ 11/ 18.07.2012 г.

Днес, 18.07.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Донева, доц. Крушков, доц. Сомова, гл. ас. Иванова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Иванов, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, ас. Благоев.
Отсъстващи:
доц. Шкуртов, гл. ас. Георгиев
Дневен ред:

  1. Приключване на учебната 2011/2012 година.
  2. Разни.

Решения:
1.    По т. 2., КС реши:
Катедреният съвет предлага за състава на научното жури за провеждане на конкурса за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Компютърна информатика“ следните членове:

  1. доц. д-р Росица Желязкова Донева − ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. проф. дмн Георги Атанасов Тотков – ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  3. доц. д-р Елена Петрова Сомова − ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. доц. д-р Веселка Димитрова Боева – ТУ София, филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5. проф. д-р Антон Венелинов Топалов, – ТУ София, филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика (Системи с изкуствен интелект);
  6. доц. д-р Христо Димитров Крушков (резервен член) – ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  7. доц. д-р Румен Кирилов Радев (резервен член) − ИМИ (БАН), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

2.    По т. 2., КС реши: 
Катедреният съвет прие въпросник и програма за провеждане на конкурса за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Компютърна информатика“, обявен в ДВ брой: 52, от 10.7.2012.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

18.07.2012 г. Ръководител на катедра:
Пловдив (доц. д-р Р. Донева)
  Протоколирал:
  (гл. ас. М. Крушкова)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ