Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол № 8    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8

ПРОТОКОЛ №8


от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 11.07.2012 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в разширен състав.

Присъстват редовните членове на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

В съответствие със заповед №Р33-2229/02.07. 2012 на Ректора на ПУ участват еднократно с право на глас: проф. дмн Грозьо Станилов Иванов, проф. дмн Стефан Петров Иванов, проф. д-р Георги Христов Георгиев, доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев и доц. д-р Галя Василева Накова.

Отсъства от членовете на КС: гл. ас. д-р Добринка Грибачева (отпуск по болест).

Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Тодор Желязков Моллов и докторантите към катедрата: Мирослава Иванова, Стефан Божков, Радка Колева, Нели Керанова и Велика Кунева.

Дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Мирослава Иванова за присъждане на образователната и научна степен “доктор”.
 2. Други.По точка 1. Ръководителят на катедрата поясни процедурата по предварителното обсъждане на дисертационния труд.

На заседание на Катедрен съвет на 11.06.2012 (Протокол №7) доц. Манев като научен ръководител предложи откриване на процедура по предварително обсъждане на дисертационния труд на докторантката Мирослава Иванова, което да се проведе на 11.7.2012 г. от 14:00 ч., като проектът за дисертация бе на разположение на желаещите да се запознаят с него в деканата 2 седмици предварително.

С цел по-голяма представителност на това обсъждане, съставът на КС е разширен еднократно със заповед на Ректора на ПУ (№Р33-2229/02.07. 2012) по предложение на ръководителя на катедра с още 5 хабилитирани лица, специалисти в тематиката на дисертацията: проф. дмн Грозьо Станилов (пенсионер от катедра „Геометрия” на ФМИ при СУ), проф. дмн Стефан Иванов (ръководител катедра „Геометрия” на ФМИ при СУ), проф. д-р Георги Георгиев (ръководител катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ при ШУ), доц. д-р Костадин Грибачев (пенсионер от катедра „Геометрия” на ФМИ при ПУ) и доц. д-р Галя Накова (от катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ при ВТУ).

Съгласно Правилника за развитие на академичния състав на ПУ ръководителят на катедрата даде думата за изложение на Мирослава Иванова в рамките на 15 минути.

След изложението ръководителят на катедрата даде думата за обсъждане.

 • Проф. Станилов подчерта доброто оформление на дисертацията. Обърна внимание на факта, че докторантката е получила класификация на естествена и  фи-канонична свързаност. Отбеляза, че разгледаната геометрия има богато съдържание и възможност за развитие на резултатите, както и това, че докторантката отлично познава проблематиката и литературата. Направи забележка, че в дисертацията липсват “претенции за оригиналност”. Проф. Станилов изказа мнение, че дисертацията трябва да се подкрепи.
 • Проф. Иванов от катедра „Геометрия” на ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски” представи писмен отзив. Според него дисертацията е много добра. Тензорът \hat{N} няма аналог в други контактни структури, а би могъл да играе съществена роля. В дисертацията има много и добре подбрани примери. Проф. Иванов представи своя писмен отзив (приложен) и изказва подкрепа за дисертацията.
 • Писмен отзив от проф. дмн Йохан Давидов от секция „Анализ, геометрия и топология” на Института по математика и информатика при БАН прочете гл. ас. Теофилова (отзивът е приложен към протокола). Той прави анализ на структурата на дисертацията, подчертава достойнствата й и дава положително мнение за нея.
 • Проф. Мекеров се е запознал предварително с дисертацията и е имал малки забележки, които са били взети предвид. Темата е интересна, получени са важни резултати и затова я подкрепя. 
 • Проф. Георгиев счита, че дисертацията е постижение за Пловдивската школа. Изрази отличното си впечатление от изчерпателната литература.
 • Проф. Желязков отбеляза, че изследванията са задълбочени. Има резултати, които са с важно алгебрично съдържание като напр. Теорема 2.29 и някои необходими и достатъчни условия за съществуване на някои структури, прилага се апарата на групи или алгебри на Ли. Счита, че дисертацията може да се предложи за защита.
 • Доц. Накова вижда съдържателни и съществени резултати. Силно впечатление прави резултатът от §2 – това не е лесна задача и показва, че докторантката владее тензорното смятане. Доц. Накова има забележки по някои формулировки (напр. в §1 второто условие за матриците от структурната група), но подкрепя напълно дисертацията.
 • Проф. Златанов счита, че идеята на това изследване – да се разглеждат многообразия със структури, като се добавя и тензор на торзия – не е нова. Зададе въпрос на докторантката да дефинира почти контактна структура. Докторантката отговори изчерпателно. Проф. Златанов поиска пример за псевдориманово пространство. Докторантката посочи пример.
 • Доц. Коликов попита имат ли приложения резултатите по дисертацията. Докторантката отговори, че имат приложения в теоретичната физика. Доц. Манев допълни за приложения в теория на струните.

Поради изчерпване на изказванията ръководителят на катедрата предложи да се вземат следните решения.

Решения:

1. КС приема положително решение за готовност за защита на дисертационния труд на Мирослава Тенева Иванова и предлага на ФС да открие процедура по защита пред научно жури.
2. КС приема положително решение за готовност за защита на дисертационния труд на Мирослава Тенева Иванова и предлага на ФС да открие процедура по защита пред научно жури.

КС предлага следния разширен състав на научно жури (основни и резервни членове), както и дата на защитата 20.09.2012 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на ФМИ.

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. дмн Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 2. Проф. д-р Веселин Тотев Видев – Тракийски университет, Стара Загора; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 3. Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – ИМИ на БАН; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”.

  Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 4. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – председател на научното жури; 
 5. Доц. д-р Манчо Христов Манев – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”.

Резервни членове:

 1. Проф. д-р Георги Христов Георгиев – ШУ „Еп. Константин Преславски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – външен;
 2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – вътрешен.

Всички предложени за членове на НЖ са подписали необходимите декларации.
Решенията бяха гласувани и приети единодушно.

Ръководителят на катедрата прочете Отчет за изпълнението на индивидуалния учебен план през втората година на обучението на докторанта Мирослава Иванова.
Доц. Манев като научен ръководител на докторанта прочете Писмено мнение за работата й през този период.
 

3.
Във връзка със завършването на обучението на докторантката КС взе следните Решения:
 1. КС приема положително становище за изпълнението на индивидуалния учебен план през втората година на обучението на докторанта Мирослава Иванова;
 2. КС приема предложение до ФС за атестационна оценка Отличен 6 на докторанта Мирослава Иванова;
 3. КС предлага на ФС да бъде отчислена с право на защита докторанта Мирослава Тенева Иванова.

Решенията бяха гласувани и приети единодушно.

По точка 2.
2а)  Във връзка с конкурса за „Доцент” по научна специалност „Геометрия и топология” за нуждите на катедра „Алгебра и геометрия”, обявен в ДВ (бр. 52/10.07.2012 г.), се предлага разширен състав на научното жури.

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. дмн Грозьо Станилов Иванов – пенсионер, СУ „Св. Климент Охридски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 2. Проф. дмн Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 3. Проф. д-р Веселин Тотев Видев – Тракийски университет, Стара Загора; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 4. Проф. д-р Георги Христов Георгиев – ШУ „Еп. Константин Преславски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 5.  Доц. д-р Галя Василева Накова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология”;
 2. Доц. д-р Манчо Христов Манев – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – председател на научното жури.

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Радостина Петрова Енчева – ШУ „Еп. Константин Преславски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – външен;
 2. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Геометрия и топология” – вътрешен.

Всички предложени за членове на НЖ са подписали необходимите декларации.

Решения:

4. КС предлага приложения разширен състав на научното жури (основни и резервни членове) за конкурса за доцент по „Геометрия и топология”.

Членовете на КС гласуваха “за”, с изключение на проф. Златанов, който гласува “въздържал се”.

2б) Предлага се да бъде обявен конкурс за професор по „Геометрия и топология”.

Решения:

5. КС предлага за нуждите на катедра „Алгебра и геометрия” да бъде обявен конкурс за академичната длъжност „Професор” по научната специалност „Геометрия и топология” със срок 2 месеца от датата на публикуването му в ДВ

Решението беше гласувано и прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ