Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №9 / 12.07.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №9 / 12.07.2012 г.

ПРОТОКОЛ №9 / 12.07.2012 г.

            Днес 12.07.2012 г. /четвъртък/ от 16,00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

            Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова
Отсъстват: доц. д-р Иванка Касандрова

Дневен ред:

 1. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл. ас. Стоян Златев към катедра Математически анализ.
 2. Разни.

По точка 1
Доц. А. Захариев даде думата на гл. ас. Стоян Златев да представи своя проект на дисертационен труд и индивидуален учебен план.
След обсъждане на проекта на дисертационен труд и представения   индивидуален учебен план доц. А. Захариев подложи на гласуване следните предложения:

 1. Материалът е достатъчен за зачисляване на гл. ас. Стоян Златев в доктурантура на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения.
 2. Темата на дисертационния труд на гл. ас. Стоян Златев: „Локален анализ и асимптотични свойства на решенията на класове диференциални уравнения с приложение в популационната динамика’.
 3. Научен ръководител на гл. ас. Стоян Златев: доц. д-р Андрей Захариев
 4. Индивидуалният учебен план на гл. ас. Стоян Златев за трите години от подготовката от докторантурата.

Направените предложения бяха подложени на гласуване
Гласували за - 13, против – 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.
По точка 2
            Доц. А. Захариев предложи да се гласува предложение към Факултетния съвет, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСПУ, за потенциални членове на състава на научното жури по обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в ДВ, брой 50 от 03.07.2012 г., по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика, научна специалност: Математически анализ.
Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д.м.н. Недю Иванов Попиванов – от СУ „Св. Климент Охридски”, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 2. Проф. д-р  Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София,  област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математика;
 3. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ.
 4. Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металоргичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 1. Проф. д-р. Петко Димитров Пройнов – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност Математически анализ
 2. Проф. д-р Степан Иванов Костадинов – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ;
 3. Доц. д-р Андрей Иванов Захариев – от ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ ;

Резервни членове:

 1. (резервен член) Доц. д-р Светослав Иванов Ненов – от Химикотехнологичен и металоргичен университет, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения
 1. (резервен член)  Доц. д-р  Неделчо Велев Милев– от ПУ „Паисий Хилен­дарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика ; научна специалност Математически анализ

Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.
           
Доц. А. Захариев предложи да се гласува предложение към Факултетния съвет защитата пред научното жури на Христо Стефанов Кискинов − докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Математически анализ” на ФМИ, да се проведе на 20.09.2012 г. в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски”.

Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.

Избор на комисия съгласно изискванията на чл. 52, ал. 2 от Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивски университет „П. Хилендарски”.
Доц. А. Захариев предложи комисия от трима хабилитирани преподаватели, които да анализират представените от проф. д-р Степан Костадинов документи за съотвествие на постигнатите от него резултати и приноси, съгласно специфичните изисквания на съответния ФС в конкретната научна област в състав:

 1. проф. д-р Петко Пройнов
 2. доц д-р Андрей Захариев
 3. доц. д-р Неделчо Милев

12.07.2012 г.
Рък. катедра „Математически анализ”:
                                                                  /доц. д-р А. Захариев/
Протоколчик:
                        /гл. ас. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ