Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №15 от 11.07.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №15 от 11.07.2012 г.

Протокол № 15 – 2011/2012

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии",

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 11.07.2012 г.

 

Днес, 11.07.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии" към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Антон Илиев, гл.ас. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Татяна Дичева, гл. ас. Христо Кискинов, ас. д-р Никола Вълчанов, ас. Кремена Стефанова.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Обсъждане на учебния процес през 2011/2012 уч. година.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет, на основание чл. 15 (4) от ППЗАСРБ и чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ, приема предложението за освобождаване на доц. д-р Антон Илиев Илиев от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски" като научен ръководител на гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски".
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, на основание чл. 15 (4) от ППЗАСРБ и чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ, доц. д-р Антон Илиев Илиев от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски" да бъде освободен като научен ръководител на докторанта гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии" на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски".
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпила молба, съгласно чл. 26. (1) от ПРАСПУ, да бъде прекъсната докторантурата на Марияна Огнянова Баракова за максимален срок, считано от 18.07.2012 г. поради майчинство.
 4.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, във връзка с постъпила молба, съгласно чл. 26. (1) от ПРАСПУ, при наличие на законово основание, да бъде удължено прекъсването на докторантурата на гл. ас. Татяна Недялкова Дичева за срок от една година, считано  от 18.07.2012 г.
 5. Катедреният съвет, съгласно чл. 79. (1) и чл. 79. (2) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на състава на научното жури по обявения в ДВ бр. 39/22.05.2012 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии" за заемане на академичната длъжност „професор" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Числени методи и среди за приложение):
 6. 1) Акад. проф. д.м.н. Благовест Христов Сендов – от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

  2) Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  3) Проф. д.т.н. Иван Томов Димов – от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

  4) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  5) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

  6) Проф. д-р Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ;

  7) Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;

  8) (резервен член) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  9) (резервен член) Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Матема­тика; научна специалност Изчислителна математика.

 7. Катедреният съвет, съгласно чл. 60. (1) и чл. 60. (2) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на състава на научното жури по обявения в ДВ бр. 39/22.05.2012 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии" за заемане на академичната длъжност „главен асистент" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика:
 8. 1) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  2) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  3) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  4) Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  5) Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

  6) (резервен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  7) (резервен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 9. Катедреният съвет, съгласно чл. 68. (1) и чл. 68. (2) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет за потенциални членове на състава на научното жури по обявения в ДВ бр. 52/10.07.2012 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии" за заемане на академичната длъжност „доцент" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Алгоритми и приложения):
 10. 1) Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от Институт по математика и информатика, БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информа­тика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  2) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и инфор­матика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  3) Проф. д-р Силвия Христова Илиева – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  4) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  5) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ при СУ „Св. Св. Климент Охридски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  6) Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  7) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  8) (резервен член) Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  9) (резервен член) Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски"; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

 11. Катедреният съвет, съгласно чл. 59. (3) от ПРАСПУ и Решение 9 на ФС от 13.07.2011 год., утвърждава предложен конспект за обявения в ДВ бр. 39/22.05.2012 г. конкурс към катедра „Компютърни технологии" за заемане на академичната длъжност „главен асистент" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика.
 12.  Катедреният съвет предлага подготвената монография „Избрани глави от приложната финансова математика” с автор проф. д-р Николай Кюркчиев, да бъде издадена в Академично издателство „Проф. Марин Дринов” (издателство на БАН).

 

 

     11.07.2012 г.                                                         Протоколчик:     

      гр. Пловдив                                                                                                  /ас. К. Стефанова/                                                                                                                                  Ръководител катедра:

                                                                                                                              /доц. д-р Е. Ангелова/ 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ