Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол №14 от 13.06.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №14 от 13.06.2012 г.

Протокол № 14 – 2011/2012

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 13.06.2012 г.

 

Днес, 13.06.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии” към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Присъстваха: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Антон Илиев, гл.ас. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Ангел Голев, гл. ас. Татяна Дичева, гл. ас. Христо Кискинов, ас. д-р Никола Вълчанов.

Отсъстваха: ас. Кремена Стефанова - в командировка за участие в конференция.

Дневен ред:

 1. Атестиране на академичния състав на ФМИ за 2011/2012 учебна година.
 2. Актуализация на учебните програми за магистърските специалности.
 3. Обсъждане на учебния процес през В триместър и II семестър на 2011/12 учебна година.
 4. Предварително разпределение на учебната натовареност за 2012/13 учебна година.
 5. Научна дейност за периода юли 2011 г - юни 2012 г.
 6. Разни.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Катедреният съвет прие за протоколчик на текущото заседание да бъде избрана гл. ас. д-р Анна   Малинова, поради отсътвие на ас. Кремена Стефанова.
 2. Катедреният съвет предлага на Факултетната комисия по атестация да приеме атестационния отчет и оценка на: 
 3. Христо Стефанов Кискинов
  учебна дейност – положителна;
  научна дейност – положителна;
  административна дейност – положителна;
  обща атестационна оценка – ПОЛОЖИТЕЛНА.
 4. Катедреният съвет приема актуализираните учебни програми за магистърските специалности и предлага на Факултетния съвет да утвърди учебните програми за магистърските специалности по дисциплините, за които отговаря катедрата.
 5. Катедреният съвет приема предварително разпределение на учебната натовареност за 2012/13 учебна година.
 6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за „доцент“, съгласно чл. 66. (1) от ПРАСПУ, по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика (Алгоритми и приложения) към катедра „Компютърни технологии“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

 

13.06.2012 г.                                                              Протоколчик:

гр. Пловдив                                                                                                      /гл.ас. д-р А. Малинова/

 

                                                                                     Ръководител катедра:

                                                                                                                           /доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ