Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 10 / 20.06.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 20.06.2012

П Р О Т О К О Л  №10

Днес, 20 юни 2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Росица Донева, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова, Тодор Чаушев – ръководител звено УКЗ, докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова, студентите – Станислав Даков и Орлин Янакиев.
Отсъстват: проф. д.м.н. Снежана Христова, доц. д-р Кирил Коликов.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обявяване на конкурси.
 2. Акредитация.
 3. Учебни.
 4. Докторанти.
 5. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Информатика (Алгоритми и приложения) към катедра „Компютърни технологии” – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 2. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология) към катедра „Алгебра и геометрия” – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 3. ФС прие и предлага на Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност “главен асистент”, съгласно чл. 58, ал. 1 от ПРАСПУ по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика” – 1 (едно) място със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 4. ФС прие комплекта учебни програми за всички бакалавърски специалности във ФМИ.
 5. ФС прие комплекта учебни програми за всички магистърски специалности във ФМИ.
 6. ФС прие предложението: в срок до 10.07.2012 г. (вторник) да се изпратят на имейла на доц. Манев и Константина Иванова (секретар на комисията по акредитация) бакалавърските учебни програми, за които отговаряме в другите факултети.
 7. ФС прие Академичен календар на ФМИ за учебната 2012/2013 година.
 8. ФС прие предложението: в срок до 29.06.2012 г. (петък) в Деканата да се запишат в тетрадката промените за ликвидационната сесия.
 9. ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: Юлия Дойчева Кръстева да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма Методика на обучението по математика.
 10. ФС избра проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова за научни ръководители на Юлия Дойчева Кръстева.
 11. ФС прие следната тема на дисертационния труд на Юлия Дойчева Кръстева: „Интеграционен модел за обучение по комбинаторика в училище".
 12. ФС прие индивидуалния учебен план на Юлия Дойчева Кръстева за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 13. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Николай Маринов Касъклиев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”): 
  1. Профдмн Евгений Христов Николов от БАН-ЦУ, София, област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски от ФИСН на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  3. Доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Доц. д-р Росица Желязкова Донева − ПУ, област на висше образование   4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5. Доц. д-р Маргарита Радоева Бърнева от ИМИ на БАН (пенсионер), София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

  Резервни членове:

  1. Доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Доц. д-р Румен Кирилов Радев − ИМИ (БАН), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
 14. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърна информатика”: защитата на дисертационния труд на Николай Маринов Касъклиев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”) пред научното жури да бъде на 18.07.2012 г.
 15. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Емил Николов Хаджиколев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”): 
  1. Профдмн Евгений Христов Николов от БАН-ЦУ, София, област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  3. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски от ФИСН на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5. Доц. д-р Румен Кирилов Радев − ИМИ (БАН), област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

  Резервни членове:

  1. Доц. Д-р Маргарита Радоева Бърнева от ИМИ на БАН (пенсионер), София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова − ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 16. ФС прие следното предложение от катедра „Компютърна информатика”: защитата на дисертационния труд на Емил Николов Хаджиколев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърна информатика”) пред научното жури да бъде на 18.07.2012 г.
 17. ФС прие следното предложение от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: доц. д-р Румяна Петкова Маврова да бъде освободена от ръководство на научната работа на редовната докторантка Нина Иванова Иванова по семейни и лични причини. Единствен научен ръководител на докторантката Нина Иванова Иванова остава проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев.
 18. ФС прие следното предложение на Деканското ръководство: всички новоприети за учебната 2012/2013 година във ФМИ студенти от първи курс по специалности от професионалното направление 4.5. Математика получили конкурсна оценка за прием във ФМИ Отличен да получават месечна стипендия от 100 лв. за първи семестър (от октомври 2012 г. до февруари 2013 г. вкл.).
 19. ФС прие предложението: във връзка с обсъждане на АС за актуализиране на ПРАСПУ, в срок до 11.07.2012 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят на имейла на доц. д-р Антон Илиев предложения за допълнения и промени.
 20. ФС прие предложението на катедра „Математически анализ” да бъде продължен трудовият договор на проф. д-р Степан Иванов Костадинов с 1 (една) година на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.
 21. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 г.:
  • Доц. д-р Костадин Игнатов Грибачев – с хорариум 100 часа упражнения  за водене на избираема дисциплина  „Приложение на математиката в икономиката”- Пролетен триместър – двоен хонорар (по 11 лв. на час);
  • Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) – с хорариум 45 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии” за студентите от Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС).
 22. ФС прие следното предложение на проф. д-р Снежана Гочева: нормативът на нехабилитираните преподаватели без научна степен, които са навършили 50-годишна възраст или пък са с повече от 20-годишен стаж да се промени от 460 часа на 360 часа годишно.
 23. ФС прие следното предложение на ДС: определя се по 7 лв. за точка „Наука”.
 24. ФС прие следното предложение от ДС: няма да се разглеждат анонимни писма и сигнали. Всички явни писма и сигнали, касаещи действия на преподавателите, служителите и студентите на ФМИ трябва да се отнасят към Факултетната комисия по качеството.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ