Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 13 / 16.05.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 13 / 16.05.2012

ПРОТОКОЛ № 13 / 16.05.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 16.05.2012 год. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев, Тодор Чаушев – рък. звено УКЗ.
Отсъства: доц. д-р Коста Гъров.

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Определяне на дневния ред на ФС на ФМИ за 23.05.2012 г..
 2.  Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 23.05.2012 г.:
  • Обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент”.
  • Частични промени в учебни планове.
  • Акредитация.
  • Докторанти.
  • Утвърждаване на избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2012/2013 година.
  • Избор на хонорувани преподаватели.
  • Разни.
 2. ДС прие предложението: до следващото заседание на ДС, което ще е на 23.05.2012 г. (сряда) от 11:00 ч. да се подготвят следните документи за ФС:
  • Учебен план с квалификационна характеристика за магистърска програма „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)”, обучение 1 година, задочна форма на обучение;
  • Регламент за придобиване на образователната и научна степен „доктор”;
  • Регламент за обучение на докторанти;
  • Актуализиран модел за изготвяне на учебна програма за всички дисциплини на магистърските специалности
 3. ДС прие предложението: в срок до 12.06.2012 г. катедрите да актуализират учебните програми на всички дисциплини (за които отговаря катедрата) на магистърските специалности и да ги представят на комисията по акредитация. Избираемите дисциплини ще се актуализират поетапно.
 4. ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІІІ курс на спец. „Математика и информатика”:
  • Размяна, влизаща в сила от учебната 2012/2013 година на местата на следните дисциплини: „Комплексен анализ” от Б триместър във В триместър и „Теория на числата” от В триместър в Б триместър,
 5. ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІV курс на специалност „Приложна математика”:
  • Часовете за семинарни упражнения за учебната дисциплина „Математическо оптимиране” да се преобразуват като часове за лабораторни упражнения. Промяната да влезе в сила от учебната 2012/2013 година.
 6. ФС прие следните забележки, касаещи избираемите дисциплини:
  • наименованията на избираемите дисциплини да бъдат по-къси (до 80 символа);
  • да не се подават заявки за избираеми дисциплини, които са отпаднали, т.е. не са се провели предишния триместър.
 7. ДС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата и изпратят на имейла на доц. Манев разпределението на часовете за редовно и задочно обучение за учебната 2012/2013 година.
  ФС прие изискванията за заемане на длъжността „Административен секретар на ФМИ”.
 8. ДС прие следното предложение: в срок до 12.06.2012 г. ръководителите на катедри да изпратят на имейла на доц. Илиев отчетите на индивидуалните резултати по наука през последните дванадесет месеца.
 9. ДС прие предложението за следните семестриални такси за платените форми на обучение за  учебната 2012/2013 година във Факултета по математика и информатика:

  1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
 • “Софтуерни технологии”(обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 850 лв.;
 • “Софтуерни технологии” (обучение 2 г.) – 4 семестриални такси по 850 лв.;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 1 г.) –  2 семестриални такси по 850 лв;
 • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 2 г.) –  4 семестриални такси по 850 лв;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 980 лв.;
 • “Приложна математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 850 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 1 г.) – 2  семестриални такси по 650 лв.;
 • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище”(обучение 2 г.) –  4 семестриални такси по 650 лв.;
 •   “Обучение по математика в училище” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 750 лв.;
 •  “Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 650 лв.
 •  “Обучение по информационни технологии в прогимназията”  (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 650 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • “Учител по информатика и информационни технологии” (обучение 1 г.)  2 семестриални такси по 450 лв.;
 • “Учител по математика” (обучение 1 г.) – 2 семестриални такси по 450 лв.
 • "Учител по информатика и информационни технологии" (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ). Две такси по 225 лв.
 •  "Учител по математика" (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ). Две такси по 225 лв.

3)  ЗА КАНДИДТСТУДЕНТСКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ПО  МАТЕМАТИКА

 •  за провеждане на 40-часов курс – 250 лв.
 • за провеждане на 80-часов курс – 450 лв.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

16.05.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ