Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 10 / 14.03.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 10 / 14.03.2012

ПРОТОКОЛ № 10 / 14.03.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14.03.2012 год. (сряда) от 11:30 ч.се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъстваха: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Росица Донева – рък. катедра „Компютърна информатика”, Тодор Чаушев – рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на дневния ред на ФС на ФМИ.
  2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

  1. ДС прие следното предложение до ФС на ФМИ: да утвърди актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Магистър” във ФМИ и актуализираните квалификационни характеристики на следните магистърски специалности към ФМИ: „Приложна математика”, „Софтуерни технологии”, „Бизнес информатика с английски език”, „Обучение по математика в училище”, „Обучение по информатика и информационни технологии в училище”, „Обучение по информационни технологии в началното училище” и „Обучение по информационни технологии в прогимназията”.
  2. ДС предлага за утвърждаване от ФС на  Регламент за прием на докторанти.
  3. ДС прие предложението от доц. Манчо Манев, ръководител на катедра „Алгебра и геометрия” за включване в списъка на следната допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение през Пролетния триместър:История на математиката”, с лектор проф. д-р Георги Златанов.
  4. ДС прие: в срок до 20.03.2012 г. (вторник) ръководителите на катедри да представят в Деканата или на е-mail на Надя Милева предложения за участие на преподавателите от поверената им катедра в комисии за Държавни изпити за тази учебна 2011/2012 година.
  5. ДС прие: в срок до 20.03.2012 г. (вторник) ръководителите на катедри да подадат в Деканата предложения до Декана за поставените от тях коефициенти от 1 до 5 на всеки щатен служител от поверената им катедра (отнася се и за ръководителите на звена и Председатели на комисии). Това допълнително правило ще се прилага при разпределението на ДМС.
  6. ДС прие предложението: да се информират членовете на ФС, че се полагат 1000 лева на редовен докторант, който е отчислен предсрочно (преди да приключи срокът на докторантурата); в случай, че той успешно защити преди да е изтекъл срокът на докторантурата, получава още 1000 лв.
  7. ДС прие предложението: Промоцията на ФМИ да бъде на 24 март 2012 г. (събота).   

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

14.03.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ