Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 7 / 22.02.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 7 / 22.02.2012

ПРОТОКОЛ № 7/22.02.2012 г.

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 22 февруари 2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе ДС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1.   ДС прие следния дневен ред за ФС за 29.02.2011 г.:
  • Акредитация.
  • Докторанти.
   1. предложение на научно жури за провеждане на публична защита на дисертационния труд на докторантите: Никола Велизариев Вълчанов,  Ивайло Пеев Старибратов и Тодорка Живкова Терзиева;
   2. приемане на годишни отчети на докторанти;
   3. приемане на индивидуални планове за работа на докторанти;
   4. зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
  • Избор на хонорувани преподаватели.
  • Разни.
   1. утвърждаване допълнително на една избираема дисциплина и факултативни дисциплини за Пролетния триместър;
   2. доклад до Ректора за нова компютърна зала;
   3. предложение за обявяване на конкурс за „доцент” по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и  информатика; професионално направление 4.5. Математика;  научна специалност Изчислителна математика (Информационни технологии в математиката и обучение);
   4. предложение за обявяване на конкурс за „доцент” по: област на висшето образование 4. Природни науки, математика и  информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;  научна специалност Информатика (Информационни технологии в математиката и обучение);
   5. план за хабилитиране във ФМИ;
   6.  информация за конференцията на СМБ на Боровец;
   7. учебни дисциплини по катедри;
   8. открити въпроси към Ректорското ръководство на ПУ;
   9. протокол от комисията по наука за 36-те точки.
 2. ДС прие на следващото заседание да се изготвят следните документи за приемане във връзка с акредитацията на ПУ:
  • Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ;
  • Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ;
  • Регламент за научноизследователската дейност;
  • Семестриален отчет и актуализиран план за предстоящите задачи на Факултетната комисия по акредитация;
  • Актуализираните основни характеристики на учебния план за ОКС „Бакалавър” и актуализираните квалификационни характеристики на следните бакалавърски специалности към ФМИ: „Математика”, „Приложна математика”, „Математика и инфор­ма­ти­ка”, „Информатика”, „Бизнес информационни технологии” и „Бизнес математика”.
 3. ДС предлага за утвърждаване от ФС на следната допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение през Пролетния триместър:Имитационно моделиране”, с лектор доц. д-р Антон Илиев Илиев.
 4. ДС предлага за утвърждаване от ФС на следните факултативни дисциплини за редовно обучение през Пролетния триместър:
 5. ДС прие следващото заседание на ДС да бъде на 29.02.2012 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                

22.02.2012 г. 
гр. Пловдив                                                                      

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ