Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 6 / 01.02.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 6 / 01.02.2012

ПРОТОКОЛ № 6/01.02.2012 г.

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 01 февруари 2012 г. (сряда) от 13:30 ч. се проведе ДС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие следния дневен ред за ФС за 15.02.2011 г., който ще бъде обявен на 8 февруари 2012 г.:
  • Акредитация – институционална по направление 4.5. Математика.
  • Утвърждаване на избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2011/2012 г. (редовно и задочно обучение).
  • Избор на хонорувани преподаватели.
  • Докторанти.
  • Разни.
   1. съобщение за индивидуалните планове на преподавателите;
   2. съобщение за издадените заповеди за предстоящото атестиране на  преподавателите и служителите;
   3. съобщение за ДЗИ;
 2. ДС прие на следващото заседание да се следните документи за приемане във връзка с акредитацията на ПУ:
  • Регламент за прилагане на системата за осигуряване, поддържане и развиване качеството на обучението и на образователния продукт на ПУ във ФМИ;
  •   Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ;
  •   Регламент за достъп до компютърните лаборатории на факултета по математика и информатика;
  •   Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ;
  •   Регламент за получаване на електронен пощенски адрес на ПУ;
  •   Годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 година;
  •   Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната документация.
 3. ДС прие предложението: да се актуализират всички учебни планове в съответствие с мисиите, задачите и целите.
 4. ДС утвърди следните списъци за атестиране на преподавателите и служителите от ФМИ, което ще се проведе на два етапа – първият етап е до 30 юни 2012 год., а вторият е до 30 декември 2012 год.:
 • Списък на преподавателите и служителите от ФМИ, подлежащи на атестиране през първия етап (до 30 юни 2012 г.) 

Катедра „Алгебра и геометрия”

 1. Гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева
 2. Гл.ас. Йордан Йорданов Епитропов
 3. Гл.ас. Иванка Георгиева Градева

Катедра „Приложна математика и моделиране”

 1. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева
 2. Гл. ас. Христина Николова Кулина

Катедра „Компютърна информатика”

 1. Гл. ас. Динко Георгиев Георгиев
 2. Гл. ас. Кирил Иванов Иванов
 3. Гл.ас. Николай Маринов Касъклиев
 4. Гл.ас. Юри Тодоров Хоптериев                                                                                             

Катедра „Компютърни системи”

 1. Доц. д-р Димчо Стойков Димов
 2. Гл. ас. Александър Пламенов Пенев

Катедра „Компютърни технологии”

 1. Гл. ас. Христо Стефанов Кискинов

Катедра „OМИИТ”

 1. Гл. ас. д-р Добринка Василева Бойкина
 2. гл. ас. Ваня Ангелова Иванова

Звено „Компютърни зали”

 1. Сист. администратор Ангел Василев Урилски
 2. Сист. администратор Димитър Стефанов Стамов
 • Списък на преподавателите и служителите от ФМИ, подлежащи на атестиране през втория етап  (до 30 декември 2012 г.)

Катедра „Приложна математика и моделиране”

 1. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов

Катедра „Компютърна информатика”

 1. Гл. ас. Мариана Иванова Крушкова
 2. Гл. ас. Павлина Георгиева Иванова
 3. Гл.ас. Светослав Христосков Енков
 4. Гл.ас. Тодорка Живкова Терзиева

Катедра „Компютърни системи”

 1. Гл. ас. Генчо Димитров Стоицов
 2. Гл. ас. Иван Марков Димитров
 3. Гл. ас. Георги Николов Чолаков

Катедра „OМИИТ”

 1. Гл. ас. Стефка Йорданова Анева
 2. Гл. ас. Иван Илиев Шотлеков

Звено „Компютърни зали”

 1. Сист. администратор Христо Любомиров Ганеков

4.  ДС прие следващото заседание на ДС да бъде на 22.02.2012 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                

01.02.2012 г. 
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ