Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2012 година протокол № 5 / 18.01.2012    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 5 / 18.01.2012

ПРОТОКОЛ № 5 / 18.01.2012

От декански съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 18 януари 2012 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе ДС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев.

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на дневния ред на ФС.
 2. Разни..

РЕШЕНИЯ:

 1. ДС прие предложението: следващото заседание на ФС да е на 25.01.2012 г. (сряда) от 13:00 ч. –  Заседателна зала.
 2. ДС прие следния дневен ред за факултетния съвет на 25.01.2012 г.:
  • Приемане на стратегия за развитие на Факултета по математика и информатика.
  • Научни направления и приоритети на Факултета по математика и информатика.
  • Правилник за атестиране на академичния състав и служителите на Факултета по математика и информатика.
  • Приемане на регламенти на Факултета по математика и информатика.
  • Учебни.
  • Докторанти.
   1. избор на докторанти, научни ръководители и теми;
   2. приемане на отчети;
   3. отчисляване от докторантура;
   4. прекъсване на докторантура;
   5. смяна на катедри (чл.8, ал.5 от ПРАС на ПУ);
   6. замяна на научен ръководител.
  • Избор на главни асистенти.
  • Разни.
   1. избор на хонорувани преподаватели;
   2. приемно време;
   3. гласуване на допълнителна избираема дисциплина;
   4. индивидуални планове на преподаватели
 3. ДС прие за следващия декански съвет да се изготвят следните документи, които ще се предложат за приемане от ФС:
  • Стратегия за развитие на Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет ״Паисий Хилендарски ״ (2011-2020);
  • Правилник за атестиране на академичния състав и служителите на факултета по математика и информатика;
  • Регламент за организация на практическото обучение на студенти по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии;
  • Регламент за отработване на пропуснати часове със студенти по бакалавърски програми;
  • Регламент за дипломирането на студентите по бакалавърски и магистърски програми (предложението за ФС е: „За да бъде зачислен като дипломант, е необхо­димо студентът да има към датата на зачисляване успех от семестриалните изпити най-малко „добър”);
  • Специфични правила за провеждане на изпит по специалността при прием на докторанти във ФМИ;
 4. ДС прие предложението: в срок до 06.01.2012 г.  ръководителите на катедри да проверят и подпишат Индивидуалните планове на преподавателите от поверената им катедра (подписва се новоизбраният ръководител катедра).
 5. ДС прие предложението: в срок до 06.01.2012 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата тримесечните отчети на редовните докторанти от съответната катедра.
 6. ДС прие предложението: в срок до 09.01.2012 г. да се актуализира приемното време на преподавателите за Зимния триместър, като съответните секретари на катедри представят (или в електронен вид) в Деканата обобщена таблица.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик                      

18.01.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ