Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2012 Протокол № 6 / 13.06.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 13.06.2012 г.

Протокол №6 - 2011/2012

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 13.06.2012 г.

 Днес, 13.06.2012 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: проф. дпн Васил Милушев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. Гинка Бизова, гл. ас. Ваня Иванова, гл. ас. Стефка Анева, докторант Нина Иванова и докторант Христо Христов.

Катедреният съвет е разширен съгласно заповед Р33-1735 от 07.06.2012 г., според която във връзка с провеждането на процедура за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на Юлия Дойчева Кръстева, към състава на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ се включват еднократно и с право на глас следните лица, заемащи академичните длъжности „професор" и „доцент":

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалнст Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направ­ление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научна специалност Мето­дика на обучението по информатика и информационни технологии;
 4. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ (пенсионер), област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по математика;
 5. Доц. д-р Пенка Петрова Рангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Геометрия и топология.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Иван Шотлеков – в платен отпуск.

            Дневен ред:

 1. Зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на Юлия Дойчева Кръстева към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“.
 2. Актуализация на учебните програми за магистърските специалности.
 3. Обсъждане на учебния процес през В триместър и II семестър на 2011/12 учебна година.
 4. Предварително разпределение на учебната натовареност за 2012/13 учебна година.
 5. Научна дейност за периода юли 2011 г - юни 2012 г.
 6. Други.

 

РЕШЕНИЯ:

 1. Материалът е достатъчен за зачисляване на Юлия Дойчева Кръстева в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по математика“.
 2. Прие за тема на дисертационния труд на Юлия Дойчева Кръстева: „Интеграционен модел за обучение по комбинаторика в училище“;
 3. Избра за научни ръководители на Юлия Дойчева Кръстева: проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев и доц. д-р Пенка Петрова Рангелова;
 4. Прие индивидуалния учебен план на Юлия Дойчева Кръстева за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 5. След кратко обсъждане, катедреният съвет гласува единодушно приемането на актуализираните магистърски учебни програми на дисциплините, водени от катедрата.
 6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет доц. д-р Румяна Петкова Маврова да бъде освободена от ръководство на научната работа на редовната докторантка Нина Иванова Иванова по семейни и лични причини. Единствен научен ръководител на докторантката Нина Иванова Иванова остава проф. дпн Васил Борисов Милушев.

 

13.06.2012 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. С. Анева/

                                                                                                                        Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ