Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №6 / 19.06.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №6 / 19.06.2012 г.

ПРОТОКОЛ №6/19.06.2012 г.

            Днес 19.06.2012 г. /вторник/ от 11,00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ .
            Присъстват: доц. д-р Андрей Захариев ,проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Иванка Николова, ас. Слав Чолаков
            Отсъстват: няма
            Доц. А. Захариев предложи от предварително обявения дневен ред точка 5 за зачисляване в доктурантура на гл. ас. С. Златев да отпадне по негова молба, точка 4 да стане точка 1. Направеното предложение бе подложено на гласуване.
 Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Откриване на процедура съгласно чл. 33 (1) от ПРАСПУ, за предварително обсъждане на дисертационния труд на  ас. Кремена Стефанова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ.
 2. Обсъждане на актуализираните учебни програми за магистри на дисциплините водени от катедрата.
 3. Обсъждане на занятията от В триместър и 2 семестър на уч. 2011/12 г.
 4. Разпределение на часовете за уч. 2012/13 г.
 5. Разни.

По точка 1. Доц. А. Захариев: Постъпило е писменно предложение до КС от проф. д.м.н Снежана Георгиева Христова -научен ръководител на ас. Кремена Василева Стефанова относно откриване на основание чл. 33 ал. 1 от ПРАСПУ на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на ас. Кремена Василева Стефанова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.
 Катедреният съвет на основание чл. 33 ал. 1 от ПРАСПУ, открива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд  на Кремена Василева Стефанова,  докторант на самостоятелна подготовка  към катедра Математически анализ по: област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Диференциални уравнения”, тема на дисертационния труд  „Качествени методи за някои специални видове диференциални уравнения”.
Проф. С. Христова: Предлагам на уважаемия КС да атестира с оценка Отличен 6.00 ас. Кремена Василева Стефанова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ за работата си през първата година от подготовката..
Доц. Захариев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.
КС реши предварителното обсъждане на дисертационния труд на ас. Кремена Василева Стефанова (докторант на самостоятелна подготoвка към катедра „Математически анализ“ на ФМИ), да се проведе на 4.07.2012 г. от 15:00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“.

По точка 2. Доц. А. Захариев предложи да се гласуват актуализираните учебни програми за магистри на дисциплините водени от катедрата.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.
По точка 3. Доц. А. Захариев: Относно  занятията от В триместър и 2 семестър на уч. 2011/12 г. няма възникнали въпроси.

По точка 4. Доц. И. Касандрова: Обзорните лекции по Комплексен анализ са 10, а не 12 часа.

По точка 5. Доц. А. Захариев: Предлагам да приемем годишните отчети на докторантите към катедра Математически анализ.
Проф. П. Пройнов: Предлагам отлична оценка за докторантите Слав Чолаков и Иванка Николова.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.
Проф. С. Костадинов: Предлагам отлична оценка за докторанта Христо Кискинов.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. А. Захариев: Предлагам да удължим с 1 година трудовия договор на проф. д-р Степан Костадинов.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.
Доц. А. Захариев: Предлагам да приемем програмата за конкурсен изпит за докторанти.
Направеното предложение бе подложено на гласуване
Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.
КС прие предварителното обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов (докторант на самостоятелна подготoвка към катедра „Математически анализ“ на ФМИ), да се проведе на 4.07.2012 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“.

Доц. А. Захариев: Предлагам във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас.  Христо Стефанов Кискинов на 04.07.2012 г. от 14,00ч. към състава на катедрата да се включат еднократно с право на глас следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, София, области на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Математически анализ; 5. Технически науки; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника; специалност Математически модели в електродинамиката;
 2. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 3. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 4. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 5. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от Университет по архитектура строителство и геодезия, Факултет по транспортно строителство, катедра „Математика”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  01.01.00 Математика.
 6. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 7. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 8. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 9. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологи;
 10. Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев, от Химикотехнологичен и металургичен университет,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 11. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов, от Химикотехнологичен и металургичен университет,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Диференциални уравнения;

Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. А. Захариев: Предлагам във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на ас.  Кремена Василева Стефанова на 04.07.2012 г. от 15,00ч. към състава на катедрата да се включат еднократно с право на глас следните лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“:

 1. Проф. д.м.н. Светослав Маринов Марков – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Математическо моделиране и приложение на математиката;
 2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 3. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 4. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от Университет по архитектура строителство и геодезия, Факултет по транспортно строителство, катедра „Математика”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност; 01.01.00 Математика.
 5. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природнии науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 6. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 7. Доц. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика;
 8. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологи;
 9. Доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев, от Химикотехнологичен и металургичен университет,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения;
 10. Доц. д-р Светослав Иванов Ненов, от Химикотехнологичен и металургичен университет,  София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност Диференциални уравнения;
 11. Доц. д-р Валентина Спасова Пройчева – от ТУ – филиал Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика; специалност  Диференциални уравнения.

 

Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0. Направеното предложение бе прието единодушно.

19.06.2012 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:                                         
/доц. д-р А. Захариев/
Протоколчик:                                         
/гл. ас. д-р А. Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ