Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 9    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9

ПРОТОКОЛ № 9 / 13.06.2012 г.

Днес, 13.06.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:

Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Крушков, гл. ас. Иванова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Иванов, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, ас. Благоев.

Отсъстващи:

доц. Сомова, гл. ас. Георгиев

Дневен ред:

 1. Атестиране на академичния състав на ФМИ за 2011/2012 учебна година.
 2. Докторанти към катедрата.
 3. Запознаване на членовете на катедрата с решенията на ФС от 23.05.2012.
 4. Разни.


Решения:


По т. 1. Атестиране на академичния състав на ФМИ за 2011/2012 учебна година, КС реши:

1. На гл. ас. Кирил Иванов се определят следните комплексни оценки:

 • учебна дейност – положителна
 • научноизследователска дейност – отрицателна
 • административна и други дейности – положителна. 

Обща атестационна оценка – положителна.

2. На гл. ас. Николай Касъклиев се определят следните комплексни оценки:

 • учебна дейност – положителна
 • научноизследователска дейност – положителна
 • административна и други дейности – положителна.   

Обща атестационна оценка – положителна.

3. На гл. ас. Юри Хоптериев се определят следните комплексни оценки:

 • учебна дейност – положителна
 • научноизследователска дейност – отрицателна
 • административна и други дейности – положителна.   

Обща атестационна оценка – положителна.

4. Поради отсъствие от КС, на гл. ас. Динко Георгиев не бяха обсъдени и приети оценки.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

По т. 2. Докторанти към катедрата, КС реши:

5. Катедреният съвет предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Николай Маринов Касъклиев (докторант към катедра „Компютърна информатика“, отчислен с право на защита) следните потенциални членове:

 • проф. дмн Евгений Христов Николов от БАН-ЦУ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • проф. д-р Минчо Пенков Сандалски от ФИСН на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Росица Желязкова Донева от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Маргарита Радоева Бърнева от ИМИ на БАН (пенсионер), София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов (резервен член) от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Румен Кирилов Радев (резервен член) от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Николай Маринов Касъклиев пред научното жури датата 18.07.2012 г.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

7. Катедреният съвет предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Емил Николов Хаджиколев (докторант към катедра „Компютърна информатика“, отчислен с право на защита) следните потенциални членове:

 • проф. дмн Евгени Христов Николов от БАН-ЦУ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • проф. д-р Минчо Пенков Сандалски от ФИСН на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Румен Кирилов Радев от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Елена Петрова Сомова (резервен член) от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • доц. д-р Маргарита Радоева Бърнева (резервен член) от ИМИ на БАН (пенсионер), София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Емил Николов Хаджиколев пред научното жури датата 18.07.2012 г.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

9. КС прие 3-месечните отчети на следните редовни докторанти към катедрата:

 • Габриела Георгиева Кирякова, за периода 1.04.2012 – 30.06.2012 г.;
 • Надежда Иванова Ангелова, за периода 1.04.2012 – 30.06.2012 г.;
 • Ваня Ангелова Лазарова, за периода 1.04.2012 – 30.06.2012 г.;
 • Десислав Вълков Десев, за периода 1.03.2012 – 31.05.2012 г.;
 • Христо Марчов Инджов, за периода 1.03.2012 – 31.05.2012 г..

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

По т. 4. КС реши:

10. КС прие актуализираните, в съответствие с новия модел, магистърски учебни програми за дисциплините, за които катедрата е натоварена да отговаря.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

11. КС предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за „главен асистент", съгласно чл. 58. (1) от ПРАСПУ, в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност: Информатика към катедра „Компютърна информатика" със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0


                        Ръководител на катедра:
                                    (доц. д-р Р. Донева)

13.06.2012 г.
Пловдив

                        Протоколирал:
                                    (гл. ас. М. Крушкова)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ