Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол № 7    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7

ПРОТОКОЛ №7 

На 11.6.2012 г. от 11:00 ч. Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 

Присъстват членовете на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. Иванка Градева. 
Отсъстват членовете на КС: гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов. 
Присъстват и редовните докторанти: Мирослава Иванова, Стефан Божков, Радка Колева.

Дневен ред: 
1. Актуализация на учебните програми за магистърските специалности.
2. Обсъждане на учебния процес през В триместър и II семестър.
3. Предварително разпределение на учебната натовареност за 2012/13 уч. год. 
4. Научна дейност за периода юли 2011 г - юни 2012 г.
5. Докторанти.
6. Други.


По точка 1. Ръководителят на катедрата съобщи, че членовете на катедрата, натоварени с актуализирането на учебните програми за магистърските специалности, са при-ключили работата си в срок. Катедрата отговаря за три учебни дисциплини от учебния план на магистърската специалност „Обучение по математика в училище”: Избрани въпроси от училищната алгебра (проф. Начев), Избрани въпроси от училищната геометрия (доц. Рангелова), Комбинаторика в училище (проф. Начев). Съдържанието на учебните дисциплини бе представено на присъстващите. Доц. Манев препоръча в срок до 12 юни 2012 г. вкл. към препоръчителната за учебната дисциплина литература да бъдат добавени актуалните учебници за средните училища по тези дисциплини. Ръководителят на катедрата подложи на гласуване актуализираните учебни програми и те бяха приети единодушно от КС.

По точка 2. Ръководителят на катедрата предложи за обсъждане учебния процес през В триместър и II семестър на настоящата учебна година и напомни на членовете на катедрата да спазват регламента за преместване на учебните занятия. Не бяха констатирани нарушения на учебния процес. По тази точка нямаше дискусии.

По точка 3. Ръководителят на катедрата предложи на вниманието на членовете на катедрата проект за разпределение на учебните часове през 2012/13 уч. г. и припомни нормативните изисквания за учебната натовареност на преподавателския състав в зависимост от заеманите научни степени и академични длъжности.Доц. Коликов предложи да се преразгледа разпределението на часовете така, че да има необходимата минимална натовареност за докторанта Радка Колева, за да може тя да бъде назначена към катедрата на трудов договор за асистент от следващата учебна година. Доц. Манев подчерта, че предложеното в момента разпределение ще търпи евентуални изменения, тъй като на този етап не е известен реалният брой на студентите и специалностите, които ще бъдат обучавани през учебната 2012/13 г. и предложи идеята на доц. Коликов да бъде разгледана отново през октомври 2012 г.Ръководителят на катедрата подложи на гласуване предварителното разпределение на учебната натовареност за 2012/13 г., което КС прие единодушно.

По точка 4. Ръководителят на катедра представи обобщени данни за получените от него до мо-мента отчети на членовете на катедрата за научната им дейност през периода юли 2011 г. – юни 2012 г. Доц. Манев напомни, че срокът за изпращането на отчетите вече е изтекъл, така че членовете, които все още не са му изпратили данните си, имат срок до края на деня да го сторят.

По точка 5. Ръководителят на катедра изказа задоволство от дейността на редовните докторанти, включена в отчетите им за периода юли 2011 – юни 2012 и им напомни да предадат в срок тримесечните си отчети. Ръководителят на катедра съобщи, че докторантът Мирослава Иванова е готова с оформянето на дисертационния си труд и предложи евентуална дата за предварителното му обсъждане да е 11.7.2012 г. от 14:00 ч., като предварително проектът за дисертация ще е на разположение в деканата на членовете на катедрата в установения срок.

По точка 6. Ръководителят на катедра:
6а) предложи да бъде обявен конкурс за доцент по научната специалност „Геометрия и топология” със срок 2 месеца от датата на публикуването му в ДВ, което беше подложено на гласуване и прието единодушно от КС;

6б) напомни за сроковете за подаване на материалите по защитите на дипломните работи и изказа задоволство от факта, че членовете на катедрата се придържат към приетото правило (Протокол №6 от 21.5.2012), съгласно което всеки преподавател от катедрата има право да бъде научен ръководител на не повече от 4 дипломанти; 

6в) обърна внимание на членовете на катедрата да спазват решението за преразпределение на кабинетите. Гл. ас. Градева и проф. Начев изказаха желание да останат в нас-тоящия си кабинет, като нямат нищо против трети човек да го ползва. Ръководителят на катедрата прецени, че този въпрос трябва да бъде поставен на ДС;

6г) напомни на членовете на катедрата своевременно (най-късно до края на държавните изпити през юли) да попълнят материалната книга за учебната натовареност през 2011/12 уч. г.
Ръководителят на катедрата даде думата на членовете на катедрата за мнения, допълнения и съобщения. Доц. Коликов съобщи, че на проведената на 7-8.6.2012 поредна 22-ра Научна конференция на СУБ-Стара Загора катедра „Алгебра и геометрия” е била представена с 6 доклада и изказа поздравления към докторантите от катедрата, които са взели активно участие с доклади на конференцията. 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ