Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол № 6    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6

ПРОТОКОЛ №6

На 21.5.2012 г. от 11:00 ч. в 233 с. з. се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 

Присъстват: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстващи няма.

Дневен ред:
1. Актуализация на учебните програми към катедрата за бакалавърските специалности.
2. Други.

По точка 1.
Ръководителят на катедрата съобщи, че избраните комисии са приключили работата по актуализирането бакалавърските учебни програми в съответствие с решението на ФС. Катедрата единодушно прие тези програми.

По точка 2. Ръководителят на катедрата:

2а) запозна членовете на КС със заповедта на ректора за състава на комисиите за КСК 2012.

2б) предложи учебната дисциплина „Теория на числата” за III к. специалност „Математика и информатика” от В триместър да се размени в учебния план с учебната дисциплина „Комплексен анализ” от Б триместър, което да влезе в сила от учебната 2012/13 година. Размяната се прави с цел евентуално сливане на часовете по тази учебна дисциплина с IV к. на специалност „Математика”. Предложението е съгласувано с ръководителя на катедра „Математически анализ”. Катедрата прие предложението единодушно.

2в) съобщи, че е предадено предложението на доц. Рангелова за провеждане на избираема дисциплина „Нестандартни математически задачи” за А триместър, редовно обучение, през учебната 2012/13 година.

2г) напомни, че предстои актуализиране на учебните програми за магистърските специалности и срокът за това в катедрата е 8 юни.

2д) предупреди, че предстои актуализиране на данните за научната дейност на преподавателите със срок в катедрата 8 юни, което ще бъде обект на допълнително трудово възнаграждение. Файлове и инструкции за тяхното попълване всички ще получат по имейл.

2е) информира за предложението на доц. Рангелова за отпечатването на учебно помагало съвместно с доц. Маврова, предназначено за избираемата ? дисциплина. Предложен бе за рецензент проф. Мекеров. КС прие предложението единодушно.

2ж) постави на обсъждане въпроса за броя дипломанти, на които един член на катедрата може да бъде научен ръководител в рамките на едно учебна година.
Доц. Рангелова изрази мнение, че броят на дипломанти за един научен ръководител не трябва да надминава 4. Проф. Мекеров я подкрепи, а проф. Начев предложи до 5 дипломанти за един научен ръководител. Доц. Коликов обърна внимание на неформалната част – съдържателната тематика, елементите на самостоятелност в работата на дипломанта. След гласуване 10 члена на КС подкрепиха предложението на доц. Рангелова, 2-ма – предложението на проф. Начев. КС прие ограничението един научен ръководител от катедрата да ръководи май-много 4 дипломанта за една учебна година.

2з) прочете атестационните справки на гл. ас. Грибачева, гл. ас. Градева и гл. ас. Епитропов и предложи на обсъждане своята положителна комплексна оценка за дейността на всеки от колегите, подлежащи на атестиране. Катедрата единодушно гласува по отделно положителна оценка за дейността на всеки от тримата главни асистенти.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ